Treasurer

Treasurer

Shri Jivabhai A. Patel

55, Swapnlok Appt., Nr. Swati Hotal At. law garden, Ahmedabad.

+91 9428009111

02762-240555

02762-265766

02762-240555

jivabhaipatel@gmail.com