ઉપપ્રમુખશ્રી (વાઈસ પ્રેસીડેન્ટ)

ઉપપ્રમુખશ્રી (વાઈસ પ્રેસીડેન્ટ)

શ્રી મૌલિન વૈષ્ણવ

`અરવિંદ બાગ` હોટલ પ્લાઝો પાસે, સ્કાય માર્ગ ટાવર પાછળ સમા સાવલી રોડ, વડોદરા

૯૮૨૪૦૩૩૩૮૦

૯૮૨૫૦૩૩૩૮૦

૦૨૬૫-૨૫૩૫૯૨૪૮

maulin.vaishnav@yahoo.com

ડૉ. જીતુભાઈ પટેલ

11-પથિક સોસાયટી, ચંદ્રિકા ડેરી પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ

૯૮૨૪૦૧૭૮૪૪

ડૉ. ચંદ્રિકાબેન ચુડાસમા

સેક્રટરીએટ રોડ, મરીયમ સ્કૂલ પાસે, મુ. માંગરોળ, જી. જુનાગઢ

૯૮૨૪૩૬૬૦૩૩

૦૨૮૭૮-૨૨૪૨૫૭

mayor_1974@yahoo.com

શ્રી લાખાભાઈ ભરવાડ

`નિસર્ગ ફાર્મ` મુ. ભાડજ, તા. દસક્રોઈ જી. અમદાવાદ

૯૮૨૫૦૩૩૧૭૮

૯૮૨૫૦૬૭૩૯૨

શ્રી મહેન્દ્રસિંહ સુરતીયા

9, ઠાકોરબાગ સોસાયટી, કાપડિયા હેલ્થ ક્લબ પાસે, ન્યુ સિવિલ રોડ, સુરત

૯૨૨૭૯૦૮૩૩૬

૯૪૨૬૬૬૮૩૩૬

૦૨૬૧-૨૨૩૮૭૩૪

૦૨૬૧-૨૨૩૧૪૬૩

શ્રી અશોક પંજાબી

એ 61, નિકિતાપાર્ક સોસાયટી, સાન અને મોકલો ક્લબ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧

૯૮૨૫૦૦૬૫૩૦

શ્રી સોમાભાઈ જી. પટેલ, પૂર્વ સાંસદશ્રી

૧૬, રતનદીપ સોસાયટી મોડેર્ન કલાસીસ પાછળ, ૮૦ ફૂટ રોડ, સુરેન્દ્રનગર

૯૮૨૫૦૩૯૦૩૯

૦૨૭૧૫-૨૩૩૩૩૩

૦૨૭૫૨-૨૨૭૭૭૭

શ્રી કુલદીપ શર્મા

૪૫૮/૨, સેક્ટર ૧ બી, ગાયત્રી મંદિર પાસે, ગાંધીનગર ૩૮૨૦૦૭

૯૮૨૫૦૮૦૮૦૦

kns_pks@hotmail.com

શ્રી સત્યજીત ગાયકવાડ

`ચિત્રકૂટ બંગલો` લાડભવન પાસે, પોલો ગ્રાઉન્ડ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૧.

૯૬૦૧૭૪૯૧૮૯

satyajitsinh@gmail.com

શ્રી જગદીશ ઠાકોર

૧, ગંગાભવન, પહેલો માળ, યુનિયન બેંક સામે, નરોડા, અમદાવાદ.

૯૮૨૫૨૪૫૩૩૦

jagdishthakormp@yahoo.in

શ્રી પ્રવીણ રાઠોડ

બી-૪૧, ભુવનેશ્વરી સોસાયટી, શાસ્ત્રી રોડ, બારડોલી, જી.સુરત.

શ્રી બાબુભાઈ માંગુકિયા

સી-3,503/504, અનુશ્રૃતિ ટાવર, જૈન દેરાસર પાસે, થલતેજ ચાર રસ્તા, એસ.જી. હાઈવે, અમદાવાદ.

૯૮૯૮૦૦૧૧૧૨

૯૮૨૪૦૨૩૫૯૯

babumangukiya@gmail.com

શ્રી વજીરખાન પઠાણ

`આવેશવિલ્લા` ૨૫૧, જાવેદપાર્ક, પ્રાચીના સોસાયટી સામે, ત્રણ બંગલોઝ, સરખેજ રોડ, અમદાવાદ-૫૫.

૯૮૨૪૩૧૧૯૨૨

v_bpathan@yahoo.com

કુ. કેશ્મીરાબેન મુનશી

મુ.પો. ડુંગરી, વાયા કીમ, તા. માંગરોળ, જી. સુરત-૩૯૪૧૧૦.

૯૭૨૬૭૦૬૮૫૩

શ્રી જશોદાબેન પરમાર

૫, કૃષ્ણપાર્ક સોસાયટી, ત્રિભોવનપાર્ક સામે, ઈસ્કોર મંદિર રોડ, વાસણા, વડોદરા-૧૫.

૯૪૨૬૩૬૯૭૧૩

૯૪૨૮૮૭૭૮૧૭

jashoda3661@gmail.com

શ્રી ભીખુભાઈ વારોતરીયા

સી-96, બ્લોક, મહાવીર સોસાયટી, પેલેસ રોડ, શીવમ પાન શેરી, જામનગર-381008.

૯૮૨૫૨૧૦૩૦૯

bhikhubhaivarotaria@gmail.com

શ્રી પુનાજી ગામીત

મુ.કરનીવેલ, તા. વ્યારા, જી.તાપી.

૯૭૨૭૮૦૦૨૬૬

barianaresh20@gmail.com

શ્રી મુકેશભાઈ રામજીભાઈ ભરવાડ

૨-રત્નસાગર બંગલો વિભાગ - ૧
ગુજરાત હાઈકોર્ટની પાછળ,
સોલા, અમદાવાદ

૯૯૭૪૧૬૪૪૪૪