ઉપપ્રમુખશ્રી (વાઈસ પ્રેસીડેન્ટ)

ઉપપ્રમુખશ્રી (વાઈસ પ્રેસીડેન્ટ)

શ્રી જગદીશભાઈ ઠાકોર

૧, ગંગાભવન, પહેલો માળ, યુનિયન બેંક સામે, નરોડા, અમદાવાદ.

૯૮૨૫૨૪૫૩૩૦

jagdishthakormp@yahoo.in

શ્રી સોમાભાઈ જી. પટેલ

૧૬, રતનદીપ સોસાયટી, મોર્ડન કલાસીસ પાછળ, ૮૦ ફૂટ રોડ, સુરેન્દ્રનગર.

૯૮૨૫૦૩૯૦૩૯

૦૨૭૧૫-૨૩૩૩૩૩

૦૨૭૫૨-૨૨૭૭૭૭

r.katariya458@gmail.com

શ્રી લાખાભાઈ ભરવાડ

૨/૬, શિવમ કોમ્લેક્ષ, સાયન્સ સીટી રોડ, હેતાર્થ પાર્ટી પ્લોટ સામે, સોલા, અમદાવાદ – ૬૦.

૯૮૨૫૦૩૩૧૭૮

9825067392

officeoflakhabhai@gmail.com

ડૉ. જીતુભાઈ પટેલ

૧૧-પ્રથીક સોસાયટી, ચંદ્રિકા ડેરી પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ.

૯૮૨૪૦૧૭૮૪૪

mansihospital@gmail.com

શ્રી મહેન્દ્રસિંહ સુરતીયા

૯, ઠાકોરબાગ સોસાયટી, કાપડીયા હેલ્થ કલબ પાસે, ન્યુ સીવીલ રોડ, સુરત.

૯૨૩૭૯૦૮૩૩૬

૦૨૬૧-૨૨૩૮૭૩૪

૦૨૬૧-૨૨૩૧૪૬૩

mahendrasinhsuratiya@gmail.com

શ્રી પુનાભાઈ ગામિત

મુ.કરનીવેલ, તા. વ્યારા, જી.તાપી.

૯૭૨૭૮૦૦૨૬૬

barianaresh20@gmail.com

શ્રી વજીરખાન પઠાણ

“આવેશવિલ્લા” ૨૫૧, જાવેદપાર્ક, પ્રાચીના સોસાયટી સામે, ત્રણ બંગલોઝ, સરખેજ રોડ, અમદાવાદ-૫૫.

૯૮૨૪૩૧૧૯૨૨

v_bpathan@yahoo.com

શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટેલ

એ/૬, ભાગ્ય-લક્ષ્મી સોસાયટી-૨, પીપલોદ, ચોર્યાસી, જી. સુરત-૩૯૫૦૦૭.

૯૯૦૯૦૧૭૨૬૮

vijaytower@yahoo.co.in

શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ

૧૫-બી, “કંકુ પગલા” જવાહર કોલોની, બોડીગેટ, ભાવનગર.

૯૮૭૯૧૬૨૨૦૮

૯૮૨૪૬૭૭૭૭૬

ptmaru@gmail.com

શ્રી બ્રિજેશ એ. મેરજા

જનસંપર્ક ફોરમ, મહેશ હોટેલવાળી શેરી, પંચશીલ કોમ્પ્લેક્ષ, શનાળા રોડ, મોરબી.

૯૮૭૯૫૨૩૦૭૯

brijeshmerja@yahoo.com

ડૉ. હેમાંગ વસાવડા

"મધુકુંજ", ક્રાંતિ એપાર્ટમેન્ટ સામે ઢેબર રોડ, રાજકોટ - ૨.

૯૮૨૪૦૪૧૫૧૪

૦૨૮૧-૨૩૭૯૨૨૪

૦૨૮૧-૨૩૬૪૦૮૮

hemangvasavada@hotmail.com

શ્રીમતી માયાબેન દવે

૪૯, આદિત્ય બંગલો, સાલ હોસ્પિટલ સામે, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪.

૯૮૨૪૦૧૯૮૫૨

૨૬૮૫૪૧૫૦

૫૫૧૨૬૦૬૬

૦૭૯-૨૬૮૫૬૩૪૩

mbdave14@gmail.com

શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન બારીયા

નવા ફળિયું, મુ.તા.ગરબાડા, જી. દાહોદ.

૯૭૨૫૬૬૯૧૧૫

૯૦૬૭૧૩૩૧૩૩

ccbaria133garbadamla@gmail.com

શ્રી જવાહર ચાવડા

નુતન જીનીંગ એન્ડ પ્રેસીંગ ફેક્ટરી રેલ્વે સ્ટેશન સામે, મુ.માણાવદર, જી. જુનાગઢ.

૯૮૨૫૨૨૮૮૮૮

jawaharchavda@gmail.com

શ્રી યુનુસ પટેલ

૧૪, ચિસ્તીયા કોમ્પ્લેક્ષ, દહેજ પાટા પાસ રોડ, શેરપુરા, જી. ભરૂચ.

૯૮૨૪૧૧૦૦૮૮

amar_6049@yahoo.com

શ્રી ગોવાભાઈ રબારી

“માતૃછાયા” સુખબાગ રોડ, પાલનપુર, જી. બનાસકાંઠા.

૯૯૨૫૭૫૫૪૫૫

sanjay_g_desai@yahoo.com

શ્રી બાબુભાઈ માંગુકિયા

સી-૩,૫૦૩/૫૦૪, અનુશ્રૃતિ ટાવર, જૈન દેરાસર પાસે, થલતેજ ચાર રસ્તા, એસ.જી. હાઈવે, અમદાવાદ.

૯૮૯૮૦૦૧૧૧૨

૯૮૨૪૦૨૩૫૯૯

babumangukiya@gmail.com

ડૉ. દિનેશભાઈ પરમાર

૨-એ/બી, ઓસ્વાલ કોલોની, જામનગર-૩૬૧૫૦૦૫.

૮૦૦૯૯૦૫૫૫

drdineshparmar@gmail.com

શ્રી પંકજભાઈ શાહ

૩૦, શ્યામલ રો હાઉસ, વિભાગ-૩એ, સંજય ટાવર સામે, શ્યામલ ચાર રસ્તા, અમદાવાદ-૧૫.

૯૮૭૯૬૦૫૪૨૨

mahakalitraders@yahoo.co.in

શ્રી માનસિંહ રાઠોડ

૮-સી, સપ્તર્ષિ સોસાયટી, સિવિલ હોસ્પિટલ રોડ, નડિયાદ, જી. ખેડા-૩૮૭૦૦૧.

૯૬૬૨૫૩૩૯૨૯

khedacongress@gmail.com

શ્રી શંભુભાઈ પ્રજાપતિ

૧૮, અવની બગ્લોઝ, સારોલી, કડોદરા રોડ, સુરત.

૯૪૨૬૧૬૬૬૦૧

shambhubhaiprajapati540@gmail.com

ડૉ.વિજય દવે

૧૨, પુષ્પદેવ સોસાયટી, રેડીયો મીરચી ટાવર પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫.

૯૪૨૬૧૭૭૯૮૩

vijayrdave@yahoo.com

શ્રી ગજેન્દ્રભાઈ રામાણી

સરદાર પટેલ નગર, શેરી નંબર – ૨, આરકોર રોડ, ગંગાભુવન પાછળ, જસદણ, રાજકોટ- ૩૬૦૦૫૦

૯૪૨૬૯૧૫૩૨૫

૬૩૫૫૫૪૮૪૮૭

Gajendrabhairamani.58@gmail.com