ઉપયોગી માહિતી

વિધાનસભા ચૂંટણી વિગતવાર પરિણામો

 • વર્ષ ૧૯૮૦
 • વર્ષ ૧૯૮૫
 • વર્ષ ૧૯૯૦
 • વર્ષ ૧૯૯૫
 • વર્ષ ૧૯૯૮
 • વર્ષ ૨૦૦૨

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી મેનિફેસ્ટો

 • મેનિફેસ્ટો - ૨૦૦૨
 • મેનિફેસ્ટો - ૨૦૦૭ - ગુજરાતી
 • મેનિફેસ્ટો - ૨૦૦૭ - અંગ્રેજી

અન્ય

 • Constitution (G.P.C.C)
 • Achievement of UPA Government
 • Chargesheet against BJP Government