પ્રવક્તાશ્રીઓ (સ્પોક્સપર્સન્સ)

પ્રવક્તાશ્રીઓ (સ્પોક્સપર્સન્સ)

ડૉ. મનીષ એમ. દોશી - મુખ્ય પ્રવક્તા

204, સ્કાય એવન્યુ એર્પાટમેન્ટ, કાર્નિવલ રેસ્ટોરન્ટ પાસે, જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ

૯૪૨૬૦૦૧૫૯૯

manishdos@gmail.com

શ્રી બદરુદ્દીન શેખ

“મુન્શી કોટેજ”, શાલીમાર સિનેમા સામે, શાહ-એ-આલમ, અમદાવાદ-૩૮.

૯૩૨૭૦૪૦૧૬૨

badruddinshaikh1@gmail.com

શ્રી જયરાજસિંહ પી. પરમાર

ડી-૬૨, સેન્ટોસા ગ્રીનલેન્ડ, સાયન્સ સીટી-ભાડજ સર્કલ, ૨૦૦ ફૂટ એસ.પી. રીંગ રોડ, પો. રકનપુર, તા. કલોલ, જી. ગાંધીનગર.

૯૮૨૫૦૯૬૬૦૧

jayrajkuvar@gmail.com

શ્રી મનહર નાગજીભાઈ પટેલ

સમજુબા ભવન, મુ. પટાના (ભાલ), તા. વલ્લભીપુર, જી. ભાવનગર.

૯૯૯૮૧૬૯૫૯૬

manhar_vasani@yahoo.co.in

શ્રી લલિત વસોયા-ધારાસભ્યશ્રી

૭૪, મેંદીવાડી, મુ. ધોરાજી, જી. રાજકોટ.

૯૮૭૯૨૨૨૭૭૭

l.j.vasoya@gmail.com

શ્રી ઋત્વિજભાઈ જોષી

૮, સાંઈ આશિષ સોસાયટી, મોતીનગર પાસે, વરસીયા રીંગ રોડ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૬.

૯૮૭૯૧૧૪૭૦૭

rutvijjoshi@gmail.com

શ્રી નરેન્દ્ર રાવત

બીયર હાઉસ, સંતોક ચેમ્બર્સ, સયાજી આયર્ન કંપની, છાની રોડ, વડોદરા.

૯૮૨૫૮૦૨૧૫૦

ravatn@hotmail.com

શ્રી નૈષધ દેસાઈ

“ઈશ્વર ફાર્મ”, ગવર્નમેન્ટ ફાર્મ પાસે, ઈશ્વરલાલ દેસાઈ માર્ગ, સુરત-૩૯૫૦૦૧.

૯૮૨૫૧૧૩૮૮૭

naishadhdesai2003@yahoo.com

શ્રી નિમેશભાઈ દેસાઈ (ભરત)

૨૦૫, સાગર એપાર્ટમેન્ટ, નુતન ગુજરાત સોસાયટી, સેંટ ઝેવિયર્સ સ્કુલ પાછળ, મેમનગર, અમદાવાદ-૫૨.

૯૮૨૫૦૧૧૮૨૧

spokesperson.pcc@gmail.com

શ્રી દીપમ ભટ્ટ

૧૦૧, બીનોરી મોનેટા, મિલન પાર્ક સામે, સંદેશ પ્રેસ પાસે, બોડકદેવ, અમદાવાદ.

૯૮૨૫૦૩૬૮૬૮

૯૪૨૬૪૧૨૩૪૦૫

dipambhatt@yahoo.co.in