પ્રવક્તાશ્રીઓ (સ્પોક્સપર્સન્સ)

પ્રવક્તાશ્રીઓ (સ્પોક્સપર્સન્સ)

શ્રી નિશીત વ્યાસ

`મિનાક્ષી` 381, સેક્ટ -16, ગાંધીનગર

+91 9824031999

+91 9376753999

૦૭૯-૨૩૨૩૬૯૯૯

૦૭૯-૨૩૨૨૧૯૯૯ / ૦૭૯-૨૩૨૩૩૩૯૯

minaxigroup@hotmail.com

ડૉ. મનિષ દોશી

204, સ્કાય એવન્યુ એર્પાટમેન્ટ, કાર્નિવલ રેસ્ટોરન્ટ પાસે, જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ

૯૪૨૬૦૦૧૫૯૯

manishdos@gmail.com

શ્રી હિમાશું પટેલ

પંચાયત ઓફિસ સામે, અડાલજ, ગાંધીનગર

૯૮૨૫૦૨૭૭૨૧

hvpateladalaj@gmail.com

શ્રી અમીબેન યાગ્નિક

૬, એ.ડી.સી. સોસાયટી, સહજાનંદ કોલેજ પાછળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૧૫.

૯૮૨૫૧૦૭૭૨૭

ayajnik@hotmail.com

શ્રી બદરુદીન શેખ

`મુન્શી કોટેજ`, શાલીમાર સિનેમા સામે, શાહ-એ-આલમ, અમદાવાદ-૩૮.

૯૩૨૭૦૪૦૧૬૨

badruddinshaikh1@gmail.com

શ્રી જયરાજસિંહ પરમાર

ડી-૬૨, સેન્ટોસા ગ્રીનલેન્ડ, સાયન્સ સીટી – ભાડજ સર્કલ, ૨૦૦ ફુટ સરદાર પટેલ રીંગ રોડ, મુ.પો. રકનપુર, તા. કલોલ, જી. ગાંધીનગર

૯૮૨૫૦૯૬૬૦૧

jayrajkuvar@gmail.com

શ્રી કૈલાસ ગઢવી

એચ-1, ન્યુ સત્તાધાર કોમ્પમ્લેક્ષ,(રો-હાઉસ), ભુયંગદેવ ચાર રસ્તા પાસે, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ.

૯૮૨૫૩૨૫૧૪૫

kkgadhvi@gmail.com

શ્રી રાજાન પ્રિયદર્શી

૩૪/એ, પાયલ પાર્ક, નયનનગર પાસે, જૈન દેરાસર પાછળ, સૈજપુર-બોઘા, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૫

૯૬૮૭૬૧૨૭૪૯

rajan.priyadarshee@yahoo.com

શ્રી પરંજયઅદિત્યસિંહ પરમાર

સંતરામપુર, જી. મહીસાગર.

૯૮૨૫૦૪૧૮૧૬

paranjayaditya@gmail.com

શ્રી નૈષધ દેસાઈ

`ઈશ્વર ફાર્મ` ગર્વમેન્ટ ફાર્મ પાસે, ઈશ્વરલાલ દેસાઈ માર્ગ, સુરત – ૩૯૫૦૦૧.

9825113887

naishadhdesai2003@yahoo.com

શ્રી મનહર પટેલ

"સમજુબા ભવન", મુ. પાટનણા (ભાલ)
તા. વલ્લભીપુર,
જી.ભાવનગર - ૩૬૪૩૧૦

૯૯૯૮૧૬૯૫૯૬

manhar_vasani@yahoo.co.in