મંત્રીશ્રીઓ (પ્રોટોકોલ)

મંત્રીશ્રીઓ (પ્રોટોકોલ)

શ્રી હરેશભાઈ માલાણી

`માલાણી વિલ્લા`, ૧૫, એવરેસ્ટ સોસાયટી, બાલાજી હોસ્પિટલની બાજુમાં, ઓહ્મ બિઝનેશ પાર્કની પાછળ, સુભાનપુરા, વડોદરા – ૩૯૦૦૨૩

૯૮૨૪૦૦૯૪૦૯

શ્રી સંગ્રામ રાઠવા

પેલેસ રોડ, છોટા ઉદેપુર,

૯૯૦૯૮૭૩૭૭૩

૯૭૨૭૫૫૫૫૬૪

શ્રી મોહનભાઈ રાજાભાઈ ચૌધરી

મુ. માલોતરા, તા.ધાનેરા, જી.બનાસકાંઠા

૯૪૨૮૫૦૨૮૫૪

શ્રી નીરવ નાયક

ડી-૧૨, રચના રેસીડેન્સી, લેઉવા પાટીદાર વાડીની સામે, ગણદેવી રોડ, નવસારી

૯૮૭૯૭૩૩૭૭૭

શ્રી નાગેશ મિશ્રા

સી/૪૦૪, નવજીવન પેલેસ, આકાશ રો-હાઉસ સામે, પાંડેસરા જી.આઈ.ડી.સી. રોડ, ટીરકુલ પોઈન્ટ, પાંડેસરા, સુરત.

૯૫૩૭૧૦૩૮૪૮

શ્રી જયેશભાઈ રસિકલાલ શાહ

કાર્યાલય મંત્રી (સામાન્ય વહીવટ) ૧૦૦૪, પ્રકૃતિ એનેક્ષ-બી, નવા શારદા મંદિર રોડ, પાલડી, અહમદાવાદ -૦૭.

૯૮૨૪૦૨૩૮૫૦