મંત્રીશ્રીઓ (પ્રોટોકોલ)

મંત્રીશ્રીઓ (પ્રોટોકોલ)

શ્રી મોહનસિંહ રાજપૂત

૩૨, અવકાશ સોસાયટી, નવલખા બંગ્લોઝ, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪.

૯૩૨૭૧૭૫૫૫૫

૯૪૨૭૧૧૫૫૫૫

mohansingh5778@gmail.com

શ્રી પ્રશાંત પરમાર

બી-૧, ન્યુ બાલાદેવી સોસાયટી, ગાંધી રોડ, બારડોલી, જી. સુરત.

૯૮૨૫૨૯૭૦૨૧

prashanttparmar@gmail.com

શ્રી હરેશભાઈ માલાણી

“માલાણી વિલા”, ૧૫, એવરેસ્ટ સોસાયટી, બાલાજી હોસ્પિટલ પાસે, ઓમ બિજનેસ પાર્ક પાછળ, સુભાનપુરા, વડોદરા-૨૩.

૯૮૯૮૫૬૯૨૬૧

૯૮૨૪૦૦૯૪૦૯

શ્રી ગૌતમ ધનવાડીયા

૮૨, શાલીગ્રામ-૧૧, હિલ્ટન રો હાઉસ સામે, પ્રહલાદનગર , સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૧૫.

૯૮૨૫૦૩૯૭૮૧

gtmk507@gmail.com

શ્રી ભાવેશ રબારી

૧૯૨/૧૯૩, ઇન્દીરાનગર, હીરાબાગ, વરાછા રોડ, સુરત.

૯૮૨૫૨૯૬૨૦૩

bhaveshrabari1312@gmail.com

શ્રી મનોજ પરમાર

૧૬૦/ન્યુ, શિવ-શક્તિ રો હાઉસ, સચિન, પારડી, સુરત.

૯૮૨૫૯૪૩૨૧૬

manojparmar9825@gmail.com