મંત્રીશ્રી (સેક્રેટરી)

મંત્રીશ્રી (સેક્રેટરી)

શ્રી રાજુભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ

૪/૨૬ બોમ્બે હાઉસિંગ કોલોની, નુતન મિલ પાછળ, સરસપુર, અમદાવાદ.

૯૩૨૭૦૫૪૪૦૪

૯૮૯૮૬૩૬૩૪૨

rajubrahmbhatt@yahoo.in

શ્રી ભાવિન વ્યાસ

તુળજા એસ્ટેટ, ૨/૩/૪/૫ શ્રીજી કોમ્પ્લેક્ષ, ગુરુકુળ સ્વામિનારાયણ મંદિર સામે, ગુરુકુળ રોડ, અમદાવાદ.

૯૮૯૮૦૧૦૮૧૦

૦૭૯-૨૬૮૫૧૬૬૦

bhaviniyc@yahoo.co.in

શ્રી ગૌતમભાઈ રાવલ

ટપાલ ચોક, સાણંદ, તા. સાણંદ, જી. અમદાવાદ-૩૮૨૧૧૦.

૯૯૧૩૨૨૪૨૪૨

gautamraval001@gmail.com

શ્રી જ્યોર્જ ડાયસ

૨૦- સહજાનંદ સોસાયટી, સેન્ટ્રલ બેંક પાસે, સીટીએમ, અમરાઈવાડી પોસ્ટ ઓફીસ, અમદાવાદ-૨૬.

૯૮૨૪૬૬૦૮૮૩

georgedias25@gmail.com

શ્રી બળવંત ગઢવી

મુ. ઢેઢાલ, તા. બાવળા, જી. અમદાવાદ-૩૮૨૨૨૦.

૯૯૦૯૯૫૫૫૫૫

balvantbati@gmail.com

શ્રી મહેન્દ્રસિંહ પઢેરીયા

સી/૧૦૩, સોમેશ્વર પાર્ક-૩, ગુલાબ ટાવર પાસે, થલતેજ, અમદાવાદ-૬૧.

૯૯૨૫૦૪૭૧૭૭

padheriyamahendrasinh@gmail.com

શ્રી રાજીવભાઈ ચૌહાણ

૧૬, રાધા ક્રિષ્ના સોસાયટી, નોબેલ સ્કુલ પાસે, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૫.

૯૯૯૮૮૮૭૬૧૮

masspower8944@gmail.com

શ્રી હબીબ મોદન

એ/૩૩-૩૪, બગેનીશાંત સોસાયટી, સોનલ સિનેમા રોડ, વેજલપુર, અમદાવાદ-૫૧.

૯૭૩૭૮૯૭૩૭૮

modan1954@yahoo.com

શ્રી ઇલ્યાસ કુરેશી

૧૭, ગેલેક્સી ફ્લેટ, પ્રેયસ હાઈ સ્કુલ પાસે, ખાનપુર, અમદાવાદ.

૯૪૨૭૭૦૪૧૪૩

ilyasqureshi2411@yahoo.com

શ્રી મુકેશ પંચાલ

૧૮-નારાયણ પેલેસ, શેલ પેટ્રોલ પંપ સામે, ઝાયડસ હોસ્પિટલ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ-૫૯

૯૪૨૮૯૦૯૮૦૯

mukeshpanchal.socialworker@gmail.com

શ્રી સંગ્રામભાઈ ભરવાડ

ભરવાડ વાસ, ધનાભાઈ ચેમ્બર્સ, દાણીલીમડા, અમદાવાદ.

૯૮૨૪૦૪૦૧૭૬

Sangram_bharwad@yahoo.com

શ્રી રાજેશભાઈ પટેલ

૩૦૪, મધુરમ ટાવર, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪.

૯૮૯૮૦૫૬૦૭૦

kathiriya_rajesh@yahoo.in

શ્રી મંદાકિનીબેન પટેલ

૧૪/સહજાનંદ સોસાયટી, બરોડા એક્ક્ષપ્રેસ હાઇવે રોડ, સીટીએમ ચાર રસ્તા, અમદાવાદ-૨૬.

૯૩૨૭૦૮૬૮૨૫

mandakinipatel4@gmail.com

શ્રીમતી વંદનાબેન પટેલ

જે/૨૦૨, ગીરીવર પ્રાઈડ, ઓઢવ રીંગ રોડ પાસે, અમદાવાદ.

૯૭૨૩૦૨૨૪૦૩

૯૮૨૪૬૯૫૧૮૮

vandanapatel@gmail.com

શ્રી બાબુભાઈ વાઘેલા

૧૨/શારદા ફ્લેટ, ૧લો માળ, ભૂદરપુરા, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫.

૯૯૨૪૪૦૩૮૭૦

૯૯૨૪૪૦૩૮૭૦

vaghela.babubhai15@gmail.com

શ્રી કાંતિભાઈ જે. પ્રજાપતિ

૧૪, પંચશીલ સોસાયટી, સાણંદ, જી. અમદાવાદ.

૯૯૨૫૬૨૨૭૮૯

૯૮૨૫૫૨૬૯૯૩

kantiprajapati13@yahoo.com

શ્રી અમૃત પંડ્યા

૨૬-૬૭૯, ડૉ. આંબેડકર કોલોની, આંબાવાડી, અમદાવાદ.

૯૩૨૮૯૦૭૩૭૨

૯૫૧૨૧૨૧૨૨૫

amrutpandya24@gmail.com

શ્રી બાબુભાઈ રૂપાલા

૧૦, ઇન્દિરા ગાંધી પાર્ક, કલાપીનગર, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬.

૯૪૨૬૩૬૪૨૪૬

baburupala@gmail.com

શ્રી પ્રવિણભાઈ વાઘેલા

બી-૧૦૦૨, અક્ષરધામ ટાવર, શાહીબાગ અંડર બ્રીજ ઉપર, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૦૪.

૯૮૭૯૫૩૦૩૧૫

pravinvaghela6984@gmail.com

શ્રી રાજેશ ટી. સોની

૧૩/બી, પુષ્પમાલા સોસાયટી, પારસનગર બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ.

૭૦૯૬૦૦૬૦૦૦

શ્રી એમ. જી. ગુજરાતી

ગુજરાતી ચોક, પોલસન રોડ, મદ્રસા કોમ્પ્લેક્ષ, જામા મસ્જીદ, આણંદ-૩૮૮૦૦૧.

૯૮૨૫૪૬૧૩૪૮

૯૦૩૩૯૦૬૯૩૮

શ્રી અહેસાન શેખ

૮૫/૧૪૩૦, સુંદરમનગર, પોસ્ટ ઓફિસ રખીયાલ, અમદાવાદ-૨૩.

૯૮૯૮૩૪૧૨૯૮

શ્રી અમીતજી ઠાકોર

૭/બી, વિશ્વકર્મા સોસાયટી, ૮૦ ફૂટ રોડ, આણંદ-૩૮૮૦૦૧.

૯૦૯૯૨૫૦૦૫૧

amitji0084@gmail.com

શ્રી નઈમબેગ મિર્ઝા

૧૦૨, ગોલ્ડન લેન, માસુમ સોસાયટી, મીઠાખળી, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૦૯.

૯૮૨૫૩૭૧૦૭૯

nmirza78@gmail.com

શ્રી રાજેન્દ્રકુમાર કે. પારધી

જીલ્લા પંચાયત ઓફીસ, મોડાસા, જી. અરવલ્લી.

૯૪૨૬૫૪૯૯૨૯

૯૯૧૩૯૭૧૭૧૧

શ્રી માંગીલાલ પીથાજી પટેલ

મુ. અન્રત્વા, પો. ડૂવા, તા. થરાદ, જી. બનાસકાંઠા.

૯૪૨૬૩૧૦૧૧૫

૮૧૪૦૭૧૦૧૧૫

youthcongresspresidenttharad@gmail.com

શ્રી અંબાભાઇ સોલંકી

મુ. પો. માલપુર, તા. થરાદ, જી. બનાસકાંઠા.

૯૪૨૭૦૨૭૦૦૯

શ્રી અરવિંદ દોરાવાલા

એ-૨૧, રાજલક્ષ્મી બંગલો, જડેશ્વર, ભરૂચ-૩૯૨૧૭૨.

૯૮૨૪૧૪૦૯૯૦

શ્રી રાજ મહેતા

માયા બંગ્લોઝ, સર્વોદય સોસાયટી, નુતનનગર, મહુવા, જી. ભાવનગર.

૯૭૨૫૪૧૧૫૫૫

rajmehta13@icloud.com

શ્રી અનિરુદ્ધસિંહજી જે. ગોહિલ

ત્રિલોક બંગ્લોઝ, ગવર્નમેન્ટ સોસાયટી, વિદ્યાનગર, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨.

૯૭૨૭૨૭૫૫૫૫

agohil55@gmail.com

શ્રી જગદીશભાઈ ઝાઝડીયા

“તટસ્થ” પ્લોટ નં. ૩૮, સ્ટર્લીંગ પાર્ક, લીલા સર્કલ, સીદસર રોડ, અધેવાડા, ભાવનગર.

૭૫૬૭૦૧૩૮૮૧

શ્રી ઉમેશભાઈ શાહ

બસ સ્ટેન્ડ પાસે, જૂની મામલતદાર ઓફીસ, મુ. પો. તા. જેતપુર, જી. છોટા ઉદેપુર-૩૯૧૧૬૦.

૯૮૨૫૦૪૪૪૫૫

umesh44455@gmail.com

શ્રી વનરાજ ડામોર

આદિવાસી સોસાયટી, ચાકલીયા રોડ, દાહોદ.

૯૪૨૬૩૯૦૮૮૮

૯૪૨૮૦૧૨૦૩૦

શ્રી રઘુભાઈ મછાર

મુ. કુંડાળા, પો. જવેશી, તા. ફતેપુરા, જી. દાહોદ-૩૮૯૧૯૦.

૯૪૨૫૬૮૨૩૭

૯૫૭૪૭૩૦૦૦૮

ડૉ. કમલેશભાઈ ડી. ચૌધરી

૩, સિલ્વર ક્રસ્ટ બંગલો, મલાયા વિલા બંગલો સામે, ઔડા પાણીની ટાંકી સામે, સાયન્સ સીટી રોડ, અમદાવાદ-૬૦.

૭૯૯૦૯૭૦૧૫૫

૯૯૭૮૪૫૫૯૯૯

drkamlesh2005@gmail.com

શ્રી જગમલભાઈ વાળા

શિવમ જનસુવિધા કેન્દ્ર જગમલ વાળા ઓફીસ, ૮૦ ફૂટ રોડ, વેરાવળ, જી. ગીર સોમનાથ-૬૫.

૯૭૨૩૬૩૦૯૯૯

Shivam.2005.vrl@gmail.com

શ્રી યુસુફ ખફી

“બાગ-એ-મોઈન”, હર્ષદ મિલની ચાલી, રણજીતસાગર રોડ, જામનગર.

૭૬૯૮૦૫૭૭૮૬

yusufkhafi11@gmail.com

શ્રી રાજશી આંબલીયા

“અક્ષરધામ”, બી-૩૩, કશી વિશ્વનાથ સોસાયટી, મોતી બાગ રોડ, જુનાગઢ-૦૧

૯૮૨૪૮૮૨૬૩૩

૯૭૨૩૯૭૭૭૪૭

ડૉ. કીર્તિબેન અગ્રાવત

અગ્રાવત હોસ્પિટલ, બસ સ્ટેશન સામે, કેશોદ-૩૬૨૨૨૦, જી. જુનાગઢ.

૯૮૨૫૦૪૧૫૬૬

૯૯૭૯૫૮૯૫૭૭

kirtiagravat@yahoo.com

શ્રી રવિન્દ્ર ત્રવાડી

૫૮, ગોપીકુંજ, આશાપુરા પાર્ક, મુન્દ્રા રોડ, કચ્છ-ભૂજ.

૯૯૨૫૧૨૯૯૮૯

ravindratripathi@yahoo.com

શ્રી અરજણભાઈ ભુડિયા

માધાપર નવોવાસ, બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ભૂજ, જી. કચ્છ.

૯૮૨૫૨૨૫૩૯૩

arjandevjibhudia@gmail.com

શ્રી અજયસિંહ ચૌહાણ

મુ. સદા, પો. નાના વડાડાલા, તા. લુણાવાડા, જી. મહીસાગર.

૯૪૨૮૧૦૩૨૨૨

aimsajay@yahoo.co.in

શ્રી શૈલેષ પટેલ

મુ. ગણદેવી, ભાટના લાલી ફળિયા, જી. નવસારી-૩૯૬૩૧૦.

૯૪૨૬૬૬૭૨૭૮

શ્રી ધર્મેશ પટેલ

૭, ટાગોર સોસાયટી, બના ક્લબ પાછળ, નવસારી-૩૯૬૪૪૫.

૯૬૨૪૯૯૬૨૪૮

૯૮૯૮૩૭૨૯૯૫

શ્રી તારીક ખાન ઈબ્રાહીમ ખાન પઠાણ

કિશન સોસાયટી પાછળ, સિવિલ લેન રોડ, ગોધરા, જી. પંચમહાલ.

૯૮૨૪૭૩૯૫૧૯

khantarik918@gmail.com

શ્રી ઈબ્રાહીમ ચારોલીયા

મુ. સેદ્રાણા, તા. સિદ્ધપુર, જી. પાટણ-૩૮૪૧૫૧.

૯૯૨૫૧૯૧૫૨૨

૯૮૯૮૩૧૫૧૮૦

charoliya530@gmail.com

શ્રી જયદીપ મોરી

હર્ષદ શેરી, તા. ભાણવડ, જી. દેવભૂમિ દ્વારકા

૯૯૭૮૧૭૭૫૭૭

૯૮૭૯૫૩૦૧૧૭

dwarkeshpetroleum01@gmail.com

ડૉ. ધરમભાઈ કાંબલીયા

મુ. હરીપુર (પાલ), મોટેલ ગામ, પોડેર ઇન્ટરનેશનલ સ્કુલ પાસે, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ-૫.

૯૪૨૭૨૭૭૪૮૮

dharam_congress@yahoo.com

શ્રી રહિમ સોરા

લેઉવા પટેલ સોસાયટી, નીલકંઠ પાર્ક, ૮૦ ફૂટ રોડ, દેવપરા રોડ, રાજકોટ.

૯૮૨૫૩૫૮૯૧૨

rahimsora@gmail.com

શ્રી કાંતિભાઈ બારૈયા

બી-૨૦, જૂની શક્તિ વિજય સોસાયટી, વરાછા રોડ, લક્ષ્મી હોટેલ પાછળ, સુરત.

૯૪૨૮૮૭૧૬૯૬

rohitbaraiya15@gmail.com

શ્રી ગીરીશભાઈ પટેલ

ગોરાટ કોસ્વે રોડ, અમી સોસાયટી સામે, રાંદેર રોડ, ચોર્યાસી, જી. સુરત-૩૯૫૦૦૫.

૯૭૨૫૦૫૫૦૫૫

૯૮૨૫૧૩૮૮૮૨

શ્રી અશોક એસ. પિમ્પલે

૧૧૦૩/૧૧૦૪, એ-૨, સમર્થ અંક્લ્વ, વી.આઈ.પી. રોડ, ચોર્યાસી, જી. સુરત-૦૭.

૯૮૯૮૩૮૯૯૨૨

શ્રી કામરાન ઉસ્માની

પ્લોટ નં. ૯૨ થી ૯૪, અંબર કોલોની, હરીનગર, ઉધના, જી. સુરત.

૯૯૭૮૫૮૮૪૪૪

શ્રી ચેતનભાઈ પટેલ

૫૫, વાસણજી પાર્ક સોસાયટી, કંતારેશ્વર મહાદેવ મંદિર પાસે, કતારગામ, સુરત-૦૪.

૯૫૩૭૫૩૮૦૦૩

chetanlakhnukiya@gmail.com

શ્રી વિપુલ ઉધનાવાલા

૧૨૫૫-એ-૬, બહેરામખાન ગલી, મયુર ફર્નીચર ગલી, ટીમલીયાવાડ, નાનપુરા, સુરત-૦૧.

૯૮૯૮૨૨૯૪૩૬

vipul.udhnawala@yahoo.in

શ્રી મનહરભાઈ પટેલ

અલખ ભવાની કોમ્પ્લેક્ષ, કામરેજ ચાર રસ્તા, તા.કામરેજ, જી.સુરત.

૯૮૨૫૦૫૮૭૨૦

Manhar.patel5258@gmail.com

શ્રી નારસિંગ વસાવા

મુ. રાણીકુંડ, પો. ચિતાલડા, તા. ઉમરપાડા, જી. સુરત-૩૯૪૪૪૦.

૯૯૭૮૫૬૫૬૨૨

શ્રી ભાવિન ચૌધરી

બી-૧, દત્તકૃપા એપાર્ટમેન્ટ, સ્ટેશન રોડ, બારડોલી, જી. સુરત-૩૯૪૬૦૧.

૯૮૯૮૪૪૫૫૦૫

bhavin.7111@gmail.com

શ્રી નિલેશ બ્રહ્મભટ્ટ

૧૪૫-વૈકુંઠ-૨, નવો વી.આઈ.પી. રોડ, વડોદરા.

૯૪૨૬૩૦૦૭૦૭

vadodaracitycongresspravakta@gmail.com

શ્રી બીપીન્દ્રસિંહ જાડેજા

ઉમેદભવન,પંચવટી, ગૌશાળા, જામનગર.

૯૮૨૪૮૧૨૫૧૨

bipendra@gmail.com

શ્રી કિર્તીસિંહ જાડેજા

૧૨૨, પુષ્ટિદ્વાર સોસાયટી, વાઘોડિયા રોડ, વડોદરા.

૯૯૨૫૨૨૧૨૪૨

kdjadeja74@gmail.com

શ્રી સાગર પી. બ્રહ્મભટ્ટ

એ/૯૦૨, સાંઈનાથ પ્લાઝા, રાજેશ ટાવર રોડ, હરીનગર, ગોત્રી રોડ, વડોદરા-૨૩.

૭૮૭૪૪૧૦૧૦૧

spbrahmbhatt@gmail.com

શ્રી સંજય પટેલ

૧-એ, ઈશ્વરશાંતિ સોસાયટી, એચપી પેટ્રોલ પંપ પાછળ, અંબાલાલ પાર્ક ચાર રસ્તા રોડ, કારેલીબાગ, વડોદરા-૧૮.

૯૮૨૫૦૧૧૧૪૨

sanjaypatelspp@yahoo.com

શ્રી મિલનભાઈ આર. દેસાઈ

વાયા ભિલાડ, મુ. પો. અર્છારી, તા. ઉમરગામ, જી. વલસાડ.

૯૮૨૪૧૫૮૦૨૫

શ્રી પ્રકાશ પટેલ

મુ. ભાગોળ, ઈશ્વર ફળિયા, તા. જી. વલસાડ-૩૯૬૦૨૦.

૯૪૨૭૪૬૮૫૧૫

patelp2703@gmail.com

શ્રી ચેતનભાઈ રામકુભાઈ ખાચર

મુ. સાયલા, સંતોષ કવોરી, પલીયાદ રોડ, જી.ઈ.બી. પાસે, સાયલા, જી. સુરેન્દ્રનગર.

૯૯૭૯૯૨૫૨૫૨

chetanrkhachar@gmail.com

શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

૪૬૭, પરવડી વાસ, નવા વાડજ ગામ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩.

૯૮૭૯૫૨૭૨૩૯

chotci123@yahoo.com

શ્રી ગિજુભાઈ પટેલ (જી. એમ. પટેલ)

મુ. પો. અંબાલા, તા. બેચરાજી, જી. મહેસાણા-૩૮૪૨૩૦.

૯૯૭૯૦૩૯૯૯૯

g.m.patel23becharaji@gmail.com

શ્રી મનોજ રાઠોડ

હરીપર પાળ, તા. લોધિકા, જી. રાજકોટ.

૯૮૨૪૨૫૧૬૬૩

md.rathod99@gmail.com

કુ. જોગેશ્વરી મહારાઉલ

એ/૪, સુર્યનગર સોસાયટી, મુ. પો. ઉંડેરા, તા. જી. વડોદરા-૩૯૧૩૩૦.

૭૩૮૩૩૭૬૯૬૧

૯૦૩૩૮૯૩૮૮૯

jog_angel@yahoo.com

શ્રી હસમુખભાઈ એ. પટેલ

૩-મંગલદીપ સોસાયટી, નંદેલા ઓવરબ્રીજ સામે, ભરૂચ.

૯૮૨૪૩૧૧૩૭૫

શ્રી જે. એમ. ત્રિવેદી

બી-૧૦૨, પાર્થ ડુપ્લેક્ષ, ડોક્ટર હાઉસ સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૦૬.

૯૮૯૮૯૬૦૦૨૧

jagdish.mtrivedi@gmail.com

શ્રી દિનેશભાઈ કાછડિયા

૧૨/રૂ સાગર સોસાયટી, અશ્વિનકુમાર રોડ, સુરત-૩૯૫૦૦૮.

૯૮૨૪૮૨૨૦૦૦

શ્રી અમતરજી એમ. ઠાકોર

સી/ઓ, એસ. એન. ડેકોરેટર્સ, ૩-ગંગા ભવન, માન સરોવર એપાર્ટમેન્ટ પાસે, નરોડા, અમદાવાદ.

૯૦૯૯૦૨૨૧૮૩

thakor9099@gmail.com

શ્રી દિલીપસિંહ અદેસિંહ સોઢા

મુ. ચંપાજીની મુવાડી, પો. સણાલી, તા. નડિયાદ, જી. ખેડા-૩૮૭૩૩૦.

૯૯૧૩૧૪૩૦૧૪

parmardilipbhai14@gmail.com

શ્રી સંજયભાઈ પટેલ

ક્રિશ્ના કોમ્પલેક્ષ, સરદાર માર્કેટ, સિવિલ કોર્ટ સામે, ખેડા, જી. ખેડા-૩૮૭૪૧૧.

૯૮૨૫૧૦૭૯૯૨

કુ. રાધિકા રાઠવા

સી/૧૦૨, ચૈતન્ય એપાર્ટમેન્ટ, આર. વી. દેસાઈ રોડ, નવાપુરા પોલીસ સ્ટેશન સામે, વડોદરા-૦૧.

૮૨૩૮૦૨૨૫૪૧

શ્રી કાંતિભાઈ બાવરવા

૭૦૧, ક્રિસ્ટલ હાઈટ્સ, નિર્મલ સ્કુલ પાછળ, કેનલ રોડ, મોરબી-૩૬૩૬૪૧.

૯૮૨૫૧૩૯૯૯૨

kantilal_bavarva@yahoo.com

શ્રી ઝહુર અહેમદ

૬૮, ટીચર સોસાયટી, સોનલ સિનેમા પાસે, વેજલપુર રોડ, જુહાપુરા, અમદાવાદ-૫૫.

૯૮૭૯૦૦૩૩૮૫

શ્રી યુનુસ બેલીમ

૩/હાજી સોસાયટી, નૂરી મસ્જીદ પાછળ, જુહાપુરા, સરખેજ રોડ, અમદાવાદ.

૮૩૨૦૪૭૦૪૫૦

Yunusbelim2121@gmail.com

શ્રી કેશવભાઈ રાઠોડ

મુ. પો. વણેસા, તા. પલસાણા, જી. સુરત-૩૯૪૩૧૦.

૯૮૭૯૩૧૫૭૪૦

શ્રી મનીષ મકવાણા

૧, શ્રી દર્શન બંગ્લોઝ, સોના ચાર રસ્તા રોડ, ન્યુ સી. જી. રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૨૪.

૯૮૨૫૦૨૪૫૬૧

mudra_gujarat@yahoo.co.in

શ્રી ચંદ્રેશ રવાણી

ગાંધી સોસાયટી, સાવરકુંડલા, જી. અમરેલી.

૯૮૭૯૪૮૮૮૧૧

cnravani@gmail.com

શ્રી રીટાબેન અલાણી

પ્લોટ નં. ૪૨૪/૪૫૦, સાગવાડી, કાલ્વીબીટ, પટેલ હોલ પાસે, ભાવનગર.

૯૮૭૯૦૦૯૩૦૦

rita.alani@yahoo.com

શ્રી ગણપતભાઈ પરમાર

૧૬૬, પ્રગતિનગર, પોસ્ટ ઓફીસ સામે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬.

૯૩૨૭૪૨૬૦૯૮

ganpatparmar98@gmail.com

શ્રી રફીકભાઈ મારા

૫૩૨, કેમ્પ મસ્જીદ પાછળ, કેમ્પ એરીયા, ભૂજ, જી. કચ્છ.

૯૯૦૯૯૩૭૯૦૦

raffiquemara@gmail.com

શ્રી ભચાભાઈ આહીર

મુ. દત્રાણા, તા. સાંતલપુર, જી. પાટણ.

૯૯૭૯૪૪૬૯૯૯

bhachabhai.ahir@gmail.com

શ્રી નઝીમભાઇ ચૌહાણ

મદની મેન્સન, પ્રયેસ હાઈ સ્કુલ સામે, શાહપુર, અમદાવાદ.

૯૮૨૫૦૦૭૮૧૬

nazim7816@gmail.com

શ્રી ચેહુજી ઠાકોર

મુ. ખામખડી (નવરંગપુરા), તા. હારીજ, જી. પાટણ-૩૮૪૨૪૦.

૯૯૨૫૪૮૮૮૬૧

thakorchehuji@gmail.com

શ્રી નિલેશભાઇ વાઘેલા

અલંકાર ટોકીઝ, ડૉ. આંબેડકરનગર-૩, તા. વઢવાણ, જી. સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩૦૦૧.

૯૮૨૫૯૨૬૦૫૫

nileshvaghela9092@gmail.com

શ્રી નટુજી ઠાકોર

મુ. ઘાસપુર, તા. દસાડા, જી. સુરેન્દ્રનગર-૩૮૨૭૬૫.

૯૫૮૬૨૫૬૮૧૪

૯૯૦૪૨૯૫૫૫૦

શ્રી સૂર્યકાંત ગાવિત

મુ. સુસરડા, પો. સાકરપતલ, તા. વઘઈ, જી. ડાંગ.

૯૪૨૯૪૫૦૩૩૩

૯૭૨૭૯૭૩૦૨૧

શ્રી ભરતભાઈ ઠક્કર

પ્લોટ નં. ૧૫, રામવાડી એરીયા, ભચાઉ, જી. કચ્છ-૩૭૦૧૪૦.

૯૮૨૫૨૫૩૯૨૪

bharat.bhachau@yahoo.com

શ્રી અરુણ વી. પટેલ

મુ. ઉમેદપુર (જીવણપુર), પો. બોલુન્દ્રા, તા. મોડાસા, જી. અરવલ્લી-૩૮૩૨૫૦.

૯૪૨૬૦૧૯૧૮૧

arunpatel8181@gmail.com

શ્રી વિરેન્દ્રસિંહ વાઘેલા (અજીતસિંહ)

મુ. વાસણ, તા. ગાંધીનગર, જી. ગાંધીનગર.

૯૪૨૮૮૨૯૯૯૯

૯૮૨૫૦૧૧૫૨૨

virendrasinh.vaghela9799@gmail.com

શ્રી હસમુખભાઈ જાની

૨૧૨, પ્રણામીનગર સોસાયટી, મેઘરજ રોડ, મોડાસા, જી. અરવલ્લી.

૯૪૨૬૫૭૭૫૩૪

hasmukhjani6575@gmail.com

શ્રી નરેન્દ્રભાઈ પટેલ

૩, અમરદીપ સોસાયટી, મહેસાણા રોડ, મહેસાણા.

૭૫૭૫૮૩૮૨૨૭

શ્રી મિલન કુવાડિયા

શંખનાદ ફાર્મ, મહેમદાવાદ-ઘંઘલી રોડ, શિહોર, જી. ભાવનગર-૩૬૪૨૪૦.

૯૮૭૯૨૭૫૩૩૩

milan.kuvadiya@gmail.com

ડૉ. ઉર્વશીબેન પટેલ

બી-૧૧૦૨, કિંગ્સ હાઈટ્સ એપાર્ટમેન્ટ, વિદ્યાકુંજ સોસાયટી, મેઈન રોડ, અમીન માર્ગ પાસે, રાજકોટ.

૯૯૨૫૪૮૯૧૬૧

શ્રી દક્ષેશ પટેલ

૧૮, શ્રી રાજકૃપા, ચાંદની ચોક પાસે, ગાંધી આશ્રમ, સર્વોદય સોસાયટી, ગોધરા, જી. પંચમહાલ-૦૧.

૯૮૨૫૪૨૧૯૫૫

dhpatel155@gmail.com

શ્રી રફીક તિજોરીવાલા

રોયલ સ્ટીલ ફર્નીચર, કલાલ દરવાજા, ગોધરા, જી. પંચમહાલ-૩૮૯૦૦૧.

૯૪૨૮૯૦૬૩૦૬

શ્રી જયેશભાઈ ચાવડા

મુ. ધંધુકા, પડાના રોડ, રેફરલ હોસ્પિટલ સામે, કૈલાશનગર સોસાયટી, જી. અમદાવાદ.-૬૦.

૯૪૨૬૯૭૭૭૯૩

jchaavda005@gmail.com

શ્રી ઝાકીરહુસેન ચૌહાણ

૪૩-ન્યુ અમન પાર્ક, સુખબાગ રોડ, પાલનપુર, જી. બનાસકાંઠા.

૯૮૨૪૧૯૯૯૭૬

શ્રી રણજીતસિંહ ઠાકોર

બોકરવાડા, તા. વિસનગર, જી. મહેસાણા-૩૮૪૧૨૦.

૯૭૨૪૫૦૨૬૬૬

૭૨૦૩૮૪૧૬૧૦

presidt.dpmehshna@gmail.com

શ્રીમતી કપિલાબેન ચાવડા

એ૧/૧૦, તીર્થ ટાઉનશીપ, લાલ દરવાજા, ઉમરેઠ, જી. આણંદ-૩૮૮૨૫૦.

૮૧૫૫૯૯૫૦૨૧

૯૯૨૫૮૩૦૮૨૭

kapilabenchavda727@gmail.com

શ્રી અર્જુનસિંહ પઢીયાર

ગામ વડુ, તા. પાદરા, જી. વડોદરા.

૯૯૧૩૦૪૭૬૭૭

padhiyararjunsinh54@gmail.com

શ્રી સુફિયાન મલેક

મુ. પો. વણોદ, તા. પાટડી, જી. સુરેન્દ્રનગર.

૯૭૨૬૯૫૨૨૪૪

૯૭૨૫૩૬૪૭૬૫

Aycdasada@yahoo.in

શ્રી વિશાલ સોલંકી

૫, નવીન ચંદ્ર પાર્ક, કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪.

૯૪૨૭૬૧૩૫૯૧

૮૩૨૦૫૪૫૦૨૯

solankivishal09@yahoo.co.in

શ્રી શેખ મો. રફીક ઝઘડિયા

૨૬, ગુલઝાર સોસાયટી, એસ.ટી. ડેપો પાછળ, સ્ટેશન રોડ, અંકલેશ્વર, જી. ભરૂચ-૦૧.

૯૭૧૨૦૦૪૭૭૭

rafikjhagadiawala@gmail.com

શ્રી અસલમ સાયકલવાલા

સી-૭/૧, એસ.એમ.સી. ટેનામેન્ટ, આંબેડકરભવન સામે, મન દરવાજા, રીંગ રોડ, સુરત-૦૨.

૯૭૧૨૯૯૨૧૯૮

aslamcyclewala@gmail.com

શ્રી વિજયભાઈ પટેલ

૧૯-બી, શ્રીરામ સોસાયટી, વિસનગર રોડ, વિજાપુર, જી. મહેસાણા.

૯૮૯૮૫૬૯૨૪૪

શ્રી સુરેશભાઈ કોટડીયા

૫૦, ગણેશ સોસાયટી, તા. ધારી, જી. અમરેલી-૩૬૪૬૦૧.

૯૪૨૬૭૧૬૨૩૫

શ્રી ડી. પી. વેકરીયા

૩૦૨-૩૦૩, સ્કાયલાર્ક શોપિંગ, લક્ષ્મણનગર રોડ, કપોરડા, સુરત.

૯૮૨૫૧૧૨૮૬૮

dpvekariya2006@yahoo.co.in

શ્રી રમેશભાઈ કોડાવાલા

મોતી પેલેસ, બી/૧૦૧, રાયજી બાગ સામે, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧.

૯૯૦૪૩૮૦૯૭૬

kodavalayogesh@gmail.com

શ્રી અશોકભાઈ વી. પટેલ અધેવાડા

૯૦૩-રુદ્રાક્ષ રેસીડેન્સી, હીરાબાગ, વરાછા રોડ, સુરત.

૯૯૨૫૩૯૪૫૯૯

૯૯૨૫૩૯૪૫૯૪

apatel.adhevada@gmail.com

શ્રી વનરાજસિંહ રાઠોડ

મુ. પો. ટાકાટુવા, તા. ભિલોડા, જી. અરવલ્લી-૩૮૩૨૪૬.

૯૮૭૯૪૯૫૩૩૩

૯૪૨૭૦૭૯૪૪૯

kumartakatuka@gmail.com

શ્રી આરીફ રાજપૂત

૪-અમનનગર, ઝુલતા મિનારા પાસે, ગોમતીપુર, અમદાવાદ-૨૧.

૯૪૨૬૩૬૪૮૬૪

૮૯૦૫૩૧૯૬૬૩

aarifrajputadvocate@gmail.com

શ્રી દેવરાજ ગોપલાણી

એ-૩૦૨, ક્રિશ્નાપાર્ક, મોટા વરાછા, ચોર્યાસી, જી. સુરત-૩૯૪૧૦૧.

૯૯૦૪૦૩૪૦૩૪

૯૮૨૫૧૩૯૭૭૫

શ્રી જુનેદભાઈ શેખ

૨૯૧૭, મહેરાબખાન ટેકરા, વાડ પાસે, શાહપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧.

૯૩૨૭૦૧૩૬૩૫

junedshaikh1970@gmail.com

શ્રી નરેન્દ્ર ટંડેલ

મુ. પો. કોસંબા, તા. જી. વલસાડ.

૯૩૭૪૧૪૪૦૪૦

narendratandel4040@gmail.com

શ્રી યુસુફ પટેલ

મકતુંપુર ગેટ, સ્વામીનારાયણ મંદિર પાસે, મુ. માંગરોળ, જી. જુનાગઢ

૯૯૨૪૬૩૬૩૯૬

શ્રી પીનાકીન શુક્લા

મુ. વિરપુર, પો. શુક્લા હવેલી, તા. વિરપુર, જી. મહીસાગર-૩૮૮૨૬૦.

૯૮૨૫૦૩૮૫૫૧

pinakin.shukla73@gmail.com

શ્રી રાજેશભાઈ ગામીત

મુ. પો. કીકાકલી, સોનગઢ, જી. તાપી.

૯૮૭૯૧૫૬૨૪૮

૯૯૨૫૪૧૯૫૪૮

rajeshpresidentrg55@gmail.com

શ્રી સુનિલ પટેલ

બંગલો નં. ૧, સતકેવલ સોસાયટી, સર્જન સોસાયટી પાછળ, આઠવા લાઈન, સુરત.

૯૮૭૯૨૨૯૨૯૨

niket9292@gmail.com

શ્રી સચિન વાલેરા

૪, ભાવકુંજ સોસાયટી, સેટેલાઈટ પોલીસ સ્ટેશન પાછળ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ.

૭૬૦૦૯૭૩૪૨૪

૭૨૨૯૦૬૪૫૪૬

sachin_valera@yahoo.com

શ્રી અશોકભાઈ કોઠારી

૬૦૫, મંગલદીપ એપાર્ટમેન્ટ, સુરત-૩૯૫૦૦૨.

૯૩૭૪૪૪૭૩૫૨

ashokligga@yahoo.co.in

શ્રી હિરેન બારડ

૧૨૦૫, ટાયટેનીયમ વન, રાજપથ ક્લબ પાસે, એસ. જી. હાઈવે, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૫૪

૯૮૭૯૮૧૮૯૮૧

hirenbarad@gmail.com

શ્રીમતી કલ્પનાબેન કોડેકર

બી/૪, અર્જુનાનગર સોસાયટી, કુબેરનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૦.

૯૭૧૨૬૮૪૦૩૦

kalpana.kodekar07@gmail.com

શ્રી મહેન્દ્ર યાદવ

એ-૯૩, પ્રાથના બંગ્લોઝ, આંબેડકર હોલ, સરસપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૮.

૯૪૨૬૩૪૬૦૫૨

mahendrayadav5669@gmail.com

શ્રી ગુણવંતભાઈ પરમાર

બી-૧૧, જાય મહાકાલી કો-ઓ. સોસાયટી, પરિવાર સ્કુલ પાસે, મહાવીર હોલ ક્રોસિંગ, આજવા રોડ, વડોદરા-૧૬.

૯૮૨૫૦૭૮૩૭૨

gunvantrayhparmar@gmail.com

શ્રી સૈયદ સિદ્દીક પટેલ

૪૬-૬-૨૬૬, પટેલ ફળિયું, બારડોલી, જી. સુરત-૩૯૪૬૦૧.

૯૮૨૫૧૩૪૫૯૬

saeipatel1960@gmail.com

શ્રી જયેશ કાલરીયા

પ્રશાંત પ્લાઝા, ૧૦૬, જય-અંબે સોસાયટી, કેનાલ રોડ, અવની ચોકડી, મોરબી-૪૨.

૯૮૨૫૨૮૧૪૦૨

jayeshkalariya@gmail.com

શ્રી શિવકુમાર રામલાલ

એ-૩, શાહી સુંદરમ ફ્લેટ, નવરોજી હોલ પાસે, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૦૪.

૯૮૯૮૬૨૯૯૦૦

shivkumargadhe@yahoo.com

શ્રી જયેશભાઈ લીલીયાવાલા

એ-૩૮-૩૯, અવધૂત ધામ સોસાયટી, મોડેલ ટાઉન પાસે, આર્ય માતા રોડ, ડુંભાલ, સુરત-૧૦.

૯૮૭૯૦૧૬૫૫૫

શ્રી નિમિશભાઈ શાહ

એ-૩૦૧, મારુતિ અમરકુંજ, સુર્યા રોડ, સાર્થક મોલ પાછળ, મહાત્મા મંદિર, ખ રોડ, ગાંધીનગર-૨૧.

૯૨૨૭૫૧૯૮૭૫

nimishshah127@gmail.com

શ્રી બાબુભાઈ રામ

“જય શ્રી કિશ્ના” ઓમનગર ભેરાઈ રોડ, રાજુલા, જી. અમરેલી-૩૬૫૫૬૦.

૯૮૨૪૨૦૬૧૬૨

ramlogistic6261@gmail.com

શ્રી ચિન્ટુભાઈ દુબલા

મુ. પો. માણેકપુર, નવિનગન, વાયા સંજન, ઉમરગામ, જી. વલસાડ-૨૦.

૯૮૨૪૫૩૨૨૭૪

chintudubla544@gmail.com

શ્રી ઈશ્વરભાઈ ડામોર

સરકારી વસાહત, એફ-૯, પાલનપુર, જી. બનાસકાંઠા.

૯૯૨૫૨૬૮૦૭૬

Ishujan444@gmail.com

શ્રી નેતાભાઈ સજુભાઈ સોલંકી

મુ. પો. નવામોટા, તા. ખેડબ્રહ્મા, જી. સાબરકાંઠા-૩૮૩૨૭૦.

૮૧૨૮૨૦૨૯૦૦

શ્રી ઇલ્યાસભાઈ પ્રાણિયા

વેજીટેબલ માર્કેટ, વાંસદા, જી. નવસારી.

૯૪૨૬૮૮૧૫૮૭

૯૭૨૭૫૯૮૬૦૫

ilyaspraniya@gmail.com

શ્રી ભાવેશભાઈ પટેલ

ગીત બંગ્લોઝ, માંજલપુર, વડોદરા-૩૬૦૦૧૧.

૯૮૭૯૪૭૭૭૭૭

શ્રી હેમંતસિંહ ઝાલા

૧૩૦૧, શાહ ફાર્મ, પાર્ટીય એન. એચ. ૮, ગાંધીનગર.

૯૮૨૫૦૯૭૮૭૨

shah69@gmail.com

શ્રી પ્રફુલભાઈ પટેલ

૬-આદિત્ય બંગ્લોઝ, રાજપીપળા, તા. નાંદોદ, જી. નર્મદા.

૯૪૨૬૧૬૩૬૪૦

prafulpatel5005@gmail.com

શ્રી પંકજભાઈ પટેલ

મુ. પો. દેલવાડા, તા. માણસા, જી. ગાંધીનગર.

૯૮૨૪૧૦૦૪૦૬

Pankajpatel46@gmail.com

શ્રી મુકેશભાઈ જૈન

જી-૭, શ્રી નર્મદા ઓર્કેટ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક પાસે, અંકલેશ્વર, જી. ભરૂચ-૩૯૩૦૦૧.

૯૨૨૭૧૩૧૨૦૦

jainmunu@gmail.com

શ્રી જહાભાઈ ભરવાડ

એન. જે. મેટલ કંપની પાસે, છાની જકાતનાકા, વડોદરા-૩૯૦૦૦૨.

૯૮૨૫૨૨૭૭૪૧

jahadesai01@gmail.com

શ્રી બલભદ્રસિંહ વી. ચંપાવત

બ્રહ્માણી સોસાયટી, નારસોલી રોડ, ભિલોડા, અરવલ્લી-૩૮૩૨૪૫.

૯૪૨૬૫૪૯૭૬૬

balbhadrasinhadvocate@gmail.com

શ્રી વિનયસિંહ તોમર

૭-૮, અંકુર સોસાયટી, પ્રકાશ સ્કુલ સામે, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૫.

૯૮૯૮૦૭૧૧૧૩

vinay0722@gmail.com

શ્રી જયદીપસિંહ ઠાકોર

પૃથ્વી પેલેસ, પ્લોટ નં. ૫૨૨, ગોકુલ સોસાયટી, સેક્ટર ૮-બી, ગાંધીનગર-૦૭.

૯૮૨૪૫૨૨૫૨૨

jaydeepsinh522@yahoo.com

શ્રી રોશન મિશ્રા

૨૭૮-૨૭૯, કલ્યાણ કુટીર સોસાયટી, બી.આર.સી. ફતેહનગર, ઉધના, સુરત-૪૦.

૯૩૨૮૧૨૩૩૪૦

શ્રી રાજદીપસિંહ જાડેજા

“જયશ્રી આશાપુરા”, રામ પ્લોટ, કાલાવડ રોડ, નીલ દા ધાબા સામે, સિદ્ધાર્થ એપાર્ટમેન્ટ, રાજકોટ-૦૫.

૯૮૨૪૩૦૦૦૦૭

drrajdeepsinh.jadeja@gmail.com

શ્રી પાર્થિવરાજસિંહ કઠવાડીયા

૧૫, શંકર ટેનામેન્ટ, કેડીલા બ્રીજ, ઘોડાસર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦.

૯૮૯૮૧૩૪૧૪૬

parthiv582@gmail.com

શ્રી તબરેઝ અહેમદ

રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીસ પાછળ, મુ. પો. વઘઈ, તા. વઘઈ, જી. ડાંગ.

૯૪૨૭૮૬૬૦૯૯

tabrez8998@gmail.com

શ્રી વૈભવ ગામીત

મુ.પો. વાલોડ, તા. વાલોડ, જી. તાપી

૮૧૪૧૪૩૬૪૬૦

vibhavgamit@gmail.com

શ્રી મનોહરસિંહ ગોહિલ

સરીતા સોસાયટી, શેરી નં-૧૮, “ક્ષત્રિય”, નિવાસ, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૩.

૯૮૭૯૩૧૩૨૩૩

lalbhapgohil@gmail.com

શ્રી જીતુભાઈ રાયકા

પ્લોટ નં. ૪૭૧/૨, સેક્ટર-૪/બી, ગાંધીનગર.

૯૯૨૪૨૧૪૮૦૦

jiturayka@81yahoo.com

શ્રી ભરતસિંહ વાઘેલા

મુ. પો. ફોરના, તા. દિયોદર, જી. બનાસકાંઠા-૩૮૫૩૩૦.

૯૯૧૩૯૫૨૦૦૭

શ્રી મુકેશભાઈ ચાવડા

ડી-૨૦૧, રાણી ટાવર, ક્રિસ્ટલ લેન સામે, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ.

૯૮૨૪૨૧૮૫૦૦

શ્રીમતી આશાબેન દુબે

મુ. આંગન એપાર્ટમેન્ટ, ૩૦૨, દેસાઈ વાડ, વાપી, જી. વલસાડ-૩૯૬૦૧૨.

૯૮૭૯૫૨૦૫૧૭

૯૯૨૪૦૬૪૪૭૭

ashadube11@yahoo.com

શ્રીમતી કલ્પનાબેન જોષી

પી-એ, ૬૫, વર્ધાનનગર, ભુજોડી, ભુજ-કચ્છ-૩૭૦૦૦૧.

૯૯૧૩૯૫૨૦૦૭

kj9913952007@gmail.com

કુ. ભારતી ચાવડા

આંબેડકરનગર-૧, કાશીબાપુ ડેરી પાસે, મુ. બરવાળા, જી. બોટાદ-૩૮૨૪૫૦.

૯૪૨૮૩૫૫૫૮૩

bhaartichaavda@gmail.com

શ્રી અઝરા કાદરી

૧૭૯૨, અમીન મંઝીલ, એમ. બી. કાદરી માર્ગ, રાયખડ, સૈયદવાડ, અમદાવાદ.

૯૭૨૭૩૯૪૩૩૨

૭૮૧૯૮૭૦૫૬૬

kadriazra7888@gmail.com

શ્રીમતી વિજ્ઞાત્રીબેન પટેલ

કિંગ્સ એવેન્યુ, સાંઈનાથ રોડ, ગાયત્રી મંદિર પાછળ, પેટલાદ, જી. આણંદ-૫૦.

૯૯૨૫૨૫૨૪૨૪

શ્રી ભારતીબેન ભીંગરાડિયા

મુ. ઢોલગામ, રેલ્વે ફાટક, રાજશ્રી, જી. ભાવનગર-૩૬૪૩૨૦

૯૮૨૫૮૪૨૨૪૫

૯૭૨૩૨૩૩૮૩૯

bhartibhingradiya@gmail.com

શ્રીમતી સોનલબેન પટેલ

૧-૨, જય જલધારા ફ્લેટ, રામજી મંદિર રોડ, ઇન્ડિયા કોલોની, બાપુનગર, અમદાવાદ-૫૦.

૯૧૩૭૪૦૫૩૧૪

શ્રીમતી ભારતીબેન પટેલ

એ-૧૨૦૨, નેચરવેલી એપાર્ટમેન્ટ, કુંભારિયા ગામ, સુરત-૩૯૫૦૧૦.

૯૩૨૮૮૩૭૦૦૩

bpatel3008@gmail.com

શ્રી જગતસિંહ ડાભી

૧૬, ઓઝા ચેમ્બર્સ, હાઇવે, વાઈડ એંગલ પાસે, મહેસાણા-૩૮૪૦૦૨.

૯૪૨૬૩૩૩૯૮૮

jagatsinhdabhi09@gmail.com

શ્રી કિરણ પ્રજાપતિ

૧, પ્રભુકૃપા સોસાયટી, ગુરુકૃપા સ્કુલ પાસે, સી. ટી. એમ.-રામોલ રોડ, અમદાવાદ-૨૬.

૮૪૦૧૫૭૧૩૭૩

prajapatikiran926@gmail.com