કોંગ્રેસ અધ્યક્ષાના રાજકીય સચિવશ્રી

શ્રી અહમદ પટેલ સાંસદશ્રી (રાજ્યસભા)

સત્તાવાર સરનામું

૨૩, મોધર ટેરેસા ક્રેસંટ, નવી દિલ્હી – ૧૧૦૦૧૧

૦૧૧ – ૨૩૦૧૪૬૬૯/ ૨૩૦૧૮૫૩૫સ્થાનિક સરનામું

મુ.પીરામણ, તાલુકો – અંકલેશ્વર, જીલ્લો – ભરૂચ, ગુજરાત.

૦૨૬૪૨ – ૨૪૬૪૦૪/૨૪૭૯૦૦