પૂર્વ પ્રમુખશ્રીઓ

પૂર્વ પ્રમુખશ્રીઓ

ક્રમ નં. નામ સમયગાળો ટેર્મ
1 શ્રી કાંતિલાલ ઘીયા ૧૯૬૯-૧૯૭૦
2 શ્રી રતુભાઈ અદાણી ૧૯૭૦-૧૯૭૨
3 શ્રી ઝીણાભાઈ દરજી ૧૯૭૨-૧૯૭૪
4 શ્રી રાઘવજીભાઈ લેઉવા ૧૯૭૪
5 શ્રી કુમુદબેન જોષી ૧૯૭૪-૧૯૭૫
6 શ્રી માધવસિંહ સોલંકી ૧૯૭૪-૧૯૭૫
7 શ્રી હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈ ૧૯૭૫-૧૯૭૬
8 શ્રી કાંતિલાલ ઘીયા ૧૯૭૬-૧૯૭૭
9 શ્રી રતુભાઈ અદાણી ૧૯૭૮
10 શ્રી માધવસિંહ સોલંકી ૧૯૭૮-૧૯૮૦
11 શ્રી માલદેવજી ઓડેજરા ૧૯૮૦-૧૯૮૧


1 સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ 1920
2 શ્રી મહીપત મહેતા ૧૯૮૧
3 શ્રી મહંત વિજયદાસજી ૧૯૮૧-૧૯૮૫
4 શ્રી અહમદ પટેલ ૧૯૮૫-૧૯૮૮
5 શ્રી પ્રભોધભાઈ રાવલ ૧૯૮૮-૧૯૮૯
6 શ્રી નટવરલાલ શાહ ૧૯૮૯-૧૯૯૨
7 શ્રી પ્રબોધભાઈ રાવલ ૧૯૯૨-૧૯૯૭
8 શ્રી સી.ડી. પટેલ ૧૯૯૭-૨૦૦૧
9 શ્રી અમરસિંહ ચૌધરી ૨૦૦૧-૨૦૦૨
10 ૨૦૦૨-૨૦૦૪
11 શ્રી બી.કે. ગઢવી ૨૦૦૪-૨૦૦૫
12 શ્રી ભરતસિંહ સોલંકી ૨૦૦૬-૨૦૦૮
13 શ્રી સિધ્ધાર્થ પટેલ ૨૦૦૮-૨૦૧૦
14 શ્રી અર્જુન મોઢવાડીયા ૨૦૧૧-૨૦૧૫
15 ભરતસિંહ માધવસિંહ સોલંકી ૨૦૧૫-૨૦૧૮