પૂર્વ મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ

પૂર્વ મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ

ક્રમ નં. નામ સમયગાળો ટેર્મ
1 ડૉ. જીવરાજ નારાયણ મહેતા ૧-૫-૧૯૬૦ થી ૩-૩-૧૯૬૨
2 ડૉ. જીવરાજ નારાયણ મહેતા ૩-૩-૧૯૬૨ થી ૧૯-૯-૧૯૬૩
3 શ્રી બલવંતરાય મહેતા ૧૯-૯-૧૯૬૩ થી ૨૦-૯-૧૯૬૫
4 શ્રી હિતેન્દ્ર કે. દેસાઈ ૨૦-૯-૧૯૬૫ થી ૩-૪-૧૯૬૭
5 શ્રી હિતેન્દ્ર કે. દેસાઈ ૩-૪-૧૯૬૭ થી ૬-૪-૧૯૭૧
6 શ્રી હિતેન્દ્ર કે. દેસાઈ ૭-૪-૧૯૭૧ થી ૧૨-૫-૧૯૭૧
7 શ્રી ઘનશ્યામ કે. ઓઝા ૧૭-૩-૧૯૭૨ થી ૧૭-૭-૧૯૭૩
8 શ્રી ચીમનભાઈ પટેલ ૧૮-૭-૧૯૭૩ થી ૯-૨-૧૯૭૪
9 શ્રી માધવસિંહ એફ. સોલંકી ૨૪-૧૨-૧૯૭૬ થી ૧૦-૪-૧૯૭૭
10 શ્રી માધવસિંહ એફ. સોલંકી ૭-૬-૧૯૮૦ થી ૧૦-૩-૧૯૮૫
11 શ્રી માધવસિંહ એફ. સોલંકી ૧૧-૩-૧૯૮૫ થી ૬-૭-૧૯૮૫
12 શ્રી અમરસિંહ ચૌધરી ૬-૭-૧૯૮૫ થી ૯-૧૨-૧૯૮૯
13 શ્રી માધવસિંહ એફ. સોલંકી ૧૦-૧૨-૧૯૮૯ થી ૪-૩-૧૯૯૦
14 શ્રી ચીમનભાઈ પટેલ ૪-૩-૧૯૯૦ થી ૧૭-૨-૧૯૯૪
15 શ્રી છબીલદાસ મહેતા ૧૭-૨-૧૯૯૪ થી ૧૪-૩-૧૯૯૫