ધારાસભ્યશ્રીઓ

ધારાસભ્યશ્રીઓ

શ્રી પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા

૧- અબડાસા

૯૪૨૭૭૬૭૦૦૭

pmjadeja7007@gmail.com

શ્રી સંતોક અરેઠીયા

૬- રાપર

૯૯૩૦૮૮૮૬૨૪

શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાકોર

૭- વાવ

૯૪૨૬૫૯૫૩૯૮

Geniben05@gmail.com

શ્રી નાથાભાઈ પટેલ

૯- ધાનેરા

nathabhai121@gmail.com

શ્રી કાંતિભાઈ ખરાડી

૧૦- દાંતા (અ.જ.જા.)

૯૪૨૬૨૭૨૬૨૮

Kharadi.mla@gmail.com

શ્રી મહેશભાઈ પટેલ

૧૨- પાલનપુર

૯૪૨૬૦૬૬૪૯૬

Maheshpatel9896@gmail.com

શ્રી શીવાભાઈ ભુરીયા

૧૪- દિયોદર

૯૯૨૫૫૦૯૯૯૮

૯૪૨૮૮૪૪૯૮૮

શ્રી અલ્પેશ ઠાકોર

૧૬-રાધનપુર

૯૮૨૫૦૭૮૧૭૨

khodajicongress@gmail.com

શ્રી કિરીટ પટેલ

૧૮-પાટણ

૯૮૨૪૬૦૪૦૫૯

૮૩૨૦૬૭૯૧૦૬

patelkirit131@gmail.com

શ્રી ચંદનસિંહ ઠાકોર

૧૯-સિધ્ધપુર

૯૪૨૬૫૩૦૫૮૦

Chandanji.tkr@gmail.com

શ્રી ભરત ઠાકોર

૨૩-બેચરાજી

૯૯૭૯૧૭૫૯૦૭

Bharatthakor81@gmail.com

શ્રી અશ્વિનભાઈ કોટવાલ

૨૯- ખેડબ્રમ્હા (અ.જ.જા.)

૯૪૨૬૩૬૪૨૭૦

૯૮૯૮૫૩૫૩૯૬

Ashwin.kotwal@yahoo.in

ડૉ. અનિલ જોષીયારા

૩૦- ભિલોડા (અ.જ.જા.)

૯૮૨૫૦૬૯૪૮૧

aniljoshiyara@gmail.com

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર

૩૧- મોડાસા

૯૯૨૫૧૪૦૩૩૫

rajendrasinhthakor@gmail.com

શ્રી ધવલસિંહ ઝાલા

૩૨- બાયડ

૯૮૯૮૯૮૯૯૯૯

Khantpravin7.pk@yahoo.com

ડૉ. સી.જે.ચાવડા

૩૬- ગાંધીનગર ઉત્તર

૯૭૨૭૪૮૩૦૮૩

૯૪૨૮૦૪૯૫૬૫

cjchavda58@gmail.com

શ્રી સુરેશભાઈ સી. પટેલ

૩૭- માણસા

૯૮૨૫૪૭૧૪૧૪

શ્રી બળદેવજી ઠાકોર

૩૮- કલોલ

૯૪૨૬૦૧૮૧૧૨

raj-thakor88@yahoo.com

શ્રી લાખાભાઈ ભરવાડ

૩૯- વિરમગામ

૯૮૨૫૦૩૩૧૭૮

officeoflakhabhai@gmail.com

શ્રી હિંમતસિંહ પટેલ

૪૯- બાપુનગર

૯૮૨૫૦૧૨૦૩૪

himmatsinghppatel@gmail.com

શ્રી ગ્યાસુદીન શેખ

૫૧- દરિયાપુર

૯૮૨૪૦૭૯૮૪૮

gyasuddinshaikh70@gmail.com

શ્રી ઇમરાન ખેડાવાલા

૫૨- જમાલપુર - ખાડિયા

૯૩૨૭૪૨૬૦૧૭

શ્રી શૈલેશ પરમાર

૫૪- દાણીલીમડા (અ.જા.)

૯૮૨૫૦૨૯૯૯૨

Shailesh_parmar4@yahoo.com

શ્રી રાજેશ ગોહિલ (વકીલ)

૫૯- ધંધુકા

૯૪૨૬૩૮૧૩૯૦

rajeshadvocate580@gmail.com

શ્રી નૌસદ બી. સોલંકી

૬૦- દસાડા (અ.જા.)

૯૮૨૫૨૨૪૨૪૦

naushad_solanki@yahoo.co.uk

શ્રી સોમાભાઈ જી. પટેલ

૬૧- લીમડી

૯૮૨૫૦૩૯૦૩૯

mahipatparmar1975@gmail.com

શ્રી ઋત્વિકકુમાર એલ. મકવાણા

૬૩- ચોટીલા

૯૪૨૬૯૮૫૦૯૬

shalaparisar@gmail.com

શ્રી બ્રિજેશ મિરજા

૬૫- મોરબી

૯૮૭૯૫૨૩૦૭૯

brijeshmerja@yahoo.com

શ્રી લલિત કે. કગથરા

૬૬- ટંકારા

૯૮૭૯૫૯૯૮૦૦

lalit.kagathara34@gmail.com

શ્રી મોહમદ જાવેદ પીરઝાદા

૬૭- વાંકાનેર

૯૮૨૫૦૯૨૬૪૭

mohdjavedpirzada@gmail.com

શ્રી લલિત વસોયા

૭૫- ધોરાજી

૯૮૭૯૨૨૨૭૭૭

શ્રી પ્રવીણભાઈ એન. મુછડિયા

૭૬-કાલાવડ (અ.જા.)

૯૮૨૫૬૮૫૫૫૯

૯૯૯૮૨૩૯૧૦૦

શ્રી ચિરાગભાઈ આર. કાલરીયા

૮૦-જામજોધપુર

૯૪૨૭૨૫૬૯૯૯

chiragkalariar@gmail.com

શ્રી વિક્રમ માડમ

૮૧-ખંભાળિયા

૯૪૨૬૭૧૨૩૪૫

vhkaria@yahoo.com

શ્રી ભીખાભાઈ જોશી

૮૬-જુનાગઢ

૯૮૨૫૩૮૯૪૨૮

bhikhabhaijoshi7@gmail.com

શ્રી હર્ષદભાઈ રીબડીયા

૮૭-વિસાવદર

૯૮૭૯૬૧૫૨૩૧

૦૨૮૭૩ -૨૨૧૯૧૭

૦૨૮૭૩ -૨૨૨૦૫૬

ribadiya77@gmail.com

શ્રી બાબુભાઈ કે. વાજા

૮૯-માંગરોળ

૯૯૭૮૨૦૧૦૭૭

bkmla89@gmail.com

શ્રી વિમલભાઈ કે ચુડાસમા

૯૦-સોમનાથ

૯૮૭૯૯૯૭૪૪૪

omenterprise51@yahoo.com

શ્રી ભગવાનભાઈ ડી. બારડ

૯૧-તલાલા

૯૮૨૫૨૨૦૨૩૩

bhagvan.d.barad@gmail.com

શ્રી મોહનભાઈ એમ. વાળા

૯૨-કોડીનાર (અ.જા.)

૯૨૭૪૮૩૦૩૦૫

૯૪૨૭૪૨૪૨૭૬

શ્રી પુંજાભાઈ વંશ

૯૩-ઉના

૯૯૭૯૮૯૮૯૩૭

punjabhaivansh@gmail.com

શ્રી જે. વી. કાકડિયા

૯૪-ધારી

૯૪૨૬૯૮૯૬૧૧

૯૪૨૭૫૫૭૫૨૦

૦૨૭૯૭ ૨૫૧૧૪૦

ominternational100@yahoo.com

શ્રી પરેશ ધાનાણી

૯૫-અમરેલી

૯૪૨૬૯૩૮૦૦૭

pareshdhanani_mla@yahoo.in

શ્રી વિરજીભાઈ ઠુંમર

૯૬-લાઠી

૯૪૨૬૨૧૯૭૯૯

૦૨૭૯૨ -૨૨૧૭૯૯ (O)

૦૨૭૯૨ -૨૨૨૭૯૯ (R)

vk_thummar@yahoo.com

શ્રી પ્રતાપ ધુધ્ધાટ

૯૭-સાવરકુંડલા

૯૮૭૯૬૦૩૨૦૦

dudhat.pratap@gmail.com

શ્રી અમીરીશ જે. ડેર

૯૮-રાજુલા

૯૪૨૭૨૫૫૫૫૫

ambarishder98@gmail.com

શ્રી કનુભાઈ એમ .બારૈયા

૧૦૦-તળાજા

૯૪૨૬૯૧૦૧૧૦

શ્રી પ્રવીણ મારુ

૧૦૬-ગઢડા (અ.જા.)

૯૪૨૬૯૫૧૫૦૨

ptmaru@gmail.com

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર

૧૦૯-બોરસદ

૯૮૨૫૦૪૨૯૩૦

rajendrasinhparmar23@gmail.com

શ્રી અમિત ચાવડા

૧૧૦-આંકલાવ

૯૮૭૯૫૫૩૧૮૭

aac_mla@yahoo.com

શ્રી કાંતિભાઈ સોઢાપરમાર

૧૧૨-આણંદ

૯૪૨૬૦૬૧૫૦૭

૯૮૭૯૫૬૧૫૦૭

Kantisodha1961@gmail.com

શ્રી નિરંજનભાઈ પટેલ

૧૧૩-પેટલાદ

૯૮૨૪૦૦૬૨૭૩

niranjanpatel113@gmail.com

શ્રી પુનમભાઈ પરમાર

૧૧૪-સોજીત્રા

૯૮૭૯૦૧૪૧૯૧

pm9879014191@gmail.com

શ્રી ઇન્દ્રજીતસિંહ નટવરસિંહ ઠાકોર

૧૧૮-મહુધા

૯૯૦૪૮૨૯૩૬૬

૯૮૨૫૯૨૯૩૨૨

શ્રી કાંતિભાઈ એસ. પરમાર

૧૧૯-ઠાસરા

૭૬૯૮૨૪૬૯૫૧

૯૦૮૧૩૭૫૫૦૫

શ્રી કાલુભાઈ આર. ડાભી

૧૨૦-કપડવંજ

૯૮૭૯૧૨૩૨૯૯

શ્રી અજીત ચૌહાણ

૧૨૧-બાલાસિનોર

૯૪૨૭૦૮૩૧૪૦

શ્રી ભાવેશ કતારા

૧૩૦-ઝાલોદ (અ.જ.જા.)

૯૭૧૨૬૨૩૭૭૭

૯૭૨૬૫૩૩૭૭૭

શ્રી વજેસિંહ પાન્ડા

૧૩૨-દાહોદ (અ.જ.જા.)

૯૮૨૫૨૬૬૪૧૯

pramodbaria@gmail.com

શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન બારિયા

૧૩૩-ગરબાડા (અ.જ.જા.)

૯૦૬૭૧૩૩૧૩૩ , ૯૮૨૫૬૯૭૨૧૨

૯૭૨૫૬૬૯૧૧૫

ccbaria133garbadamla@gmail.com

શ્રી મોહનસિંહ સી. રાઠવા

૧૩૭-છોટાઉદેપુર (અ.જ.જા.)

૯૮૨૫૧૨૯૭૦૦

Mohansinhrathva1944@gmail.com

શ્રી સુખરામભાઈ રાઠવા

૧૩૮-જેતપુર-પાવી (અ.જ.જા.)

૯૪૨૬૫૧૪૫૧૫

shrathwa@gmail.com

શ્રી જશપાલસિંહ ઠાકોર

૧૪૬-પાદરા

૯૯૭૯૩૯૬૧૯૫

Jaspalsinh1981@gmail.com

શ્રી અક્ષય પટેલ

૧૪૭-કરજણ

૯૪૨૭૦૩૩૭૮૧

૮૧૪૧૧૪૪૪૦૦

Aipatel518@gmail.com

શ્રી પ્રેમસિંહ ડી. વસાવા

૧૪૮-નાંદોદ (અ.જ.જા.)

૯૮૨૫૦૪૦૦૪૩

૭૮૭૪૨૫૫૯૫૫

pdvasava5559@gmail.com

શ્રી સંજયભાઈ જે. સોલંકી

૧૫૦-જંબુસર

૯૯૧૩૪૫૨૬૦૧

add-ss3721336@gmail.com

શ્રી આનંદભાઈ ચૌધરી

૧૫૭-માંડવી (અ.જ.જા.)

૯૮૨૫૮૧૮૮૯૪

anandchaudhari111@gmail.com

શ્રી પુનાભાઈ ડી. ગામીત

૧૭૧-વ્યારા (અ.જ.જા.)

૯૭૨૭૮૦૦૨૬૬

barianaresh20@gmail.com

શ્રી સુનીલ ગામીત

૧૭૨-નિઝર (અ.જ.જા.)

૯૬૮૭૦૫૬૧૦૮

sunilgamit558@gmail.com

શ્રી મંગલભાઈ જી. ગાવિત

૧૭૩-ડાંગ (અ.જ.જા.)

૮૪૬૯૬૭૬૧૪૯

tabrez8998@gmail.com

શ્રી અનંતકુમાર એચ. પટેલ

૧૭૭-વાંસદા (અ.જ.જા.)

૯૪૨૬૫૯૦૬૪૬

શ્રી જીતુભાઈ એચ. ચૌધરી

૧૮૧-કપરાડા (અ.જ.જા.)

૯૮૨૫૧૧૨૦૪૬

jitubhaichaudhary@gmail.com