મહામંત્રીશ્રી (જનરલ સેક્રેટરી)

મહામંત્રીશ્રી (જનરલ સેક્રેટરી)

શ્રી નીશિત વ્યાસ

“મિનાક્ષી”, ૩૮૧, સેક્ટર-૧૬, ગાંધીનગર.

૯૮૨૪૦૩૧૯૯૯

૯૩૭૬૭૫૩૯૯૯

૦૭૯-૨૩૨૩૬૯૯૯

૦૭૯-૨૩૨૨૧૯૯૯

૦૭૯-૨૩૨૩૩૩૯૯

minaxigroup@hotmail.com

શ્રી માનસિંગ ડોડીયા

૮૩૧-શ્રી સાંઈ સર્વિસ, રવિ કિરણ કોમ્પ્લેક્ષ, વિલ્લા ચોકડી, અંકલેશ્વર, જી. ભરૂચ.

૯૮૨૪૪૪૧૧૧૧

presidentgpyc@live.com

શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાકોર

ઠાકોરવાસ, મુ.પો. અબાસણા, તા. ભાભર, જી. બનાસકાંઠા.

૯૪૨૬૫૯૫૩૯૮

૭૬૯૮૮૨૬૯૦૦

Geniben05@gmail.com

શ્રી અનંતકુમાર પટેલ

મુ. ઉનાઈ, જવાહર રોડ, તા. વાંસદા, જી. નવસારી-૩૯૬૫૯૦.

૯૪૨૬૫૯૦૬૪૬

anantpatel.congress@gmail.com

શ્રી ગુણવંતભાઈ મકવાણા

૧૦, માધવબાગ સોસાયટી, ભુલાભાઈ પાર્ક પાસે, પોલીસ સ્ટેશન સામે, બહેરામપુરા, અમદાવાદ-૨૨.

૯૯૨૫૦૯૯૯૯૯

gunvant9100@gmail.com

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ બી. પટેલ

પરમહંસ સોસાયટી, બામરોલી રોડ, મુ. તા. ગોધરા, જી. પંચમહાલ.

૯૪૨૬૦૦૩૨૩૨

rajendrasinhpatel1@gmail.com

શ્રી મહેન્દ્રસિંહ બારીયા

૫૬, ગજાનંદ સોસાયટી, એપ્રોચ રોડ, તા. પ્રાંતિજ, જી. સાબરકાંઠા.

૯૮૭૯૫૩૩૪૯૪

૯૫૧૨૫૧૭૨૦૦

mahendrasinhbaraiyak@gmail.com

શ્રી ચેતનભાઈ રાવલ

૨, મૈત્રી ફ્લેટ્સ, એ-૮ સ્વસ્તિક સોસાયટી, પંજાબી હોલ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯.

૯૮૨૫૪૧૧૦૬૮

craval@yahoo.com

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ રાણા

૪૦, ધર્મનગર ટાઉનશીપ, પાણીની ટાંકી પાસે, ભોલાવ, જી. ભરૂચ.

૯૮૨૫૦૭૪૦૮૩

૯૪૦૮૫૧૧૦૦૧

rajendrasinh.rana@gmail.com

શ્રી હસમુખભાઈ દેસાઈ

૪૬૩, લલિત પાર્ક સોસાયટી, કતારગામ, સુરત.

૯૮૨૫૧૧૫૨૦૫

hasmukhdesai10@gmail.com

શ્રી ભાર્ગવ ઠક્કર

સી-૬, ડિવાઈન હાઈલેન્ડ, જેબીઆર આર્ક્ડ પાસે, સાયન્સ સીટી રોડ, સોલા, અમદાવાદ.

૯૮૨૫૦૫૮૪૮૦

૦૭૯-૨૬૪૦૯૯૦૨

૦૭૭૯-૨૭૪૮૯૮૪૨

bhargav@sharangroups.com

ડૉ. હિમાંશુભાઈ પટેલ

પંચાયત ઓફીસ સામે, અડાલજ, ગાંધીનગર.

૯૮૨૫૦૨૭૭૨૧

hvpateladalaj@gmail.com

શ્રી હીરાભાઈ જોટવા

મુ. સુપસી, અર્જુન એસ્ટેટ, જેતપુર-સોમનાથ નેશનલ હાઇવે, તા. વેરાવળ, જી.ગીર-સોમનાથ-૫૫.

૯૪૨૬૨૩૦૩૩૦

hirabhaijotava@gmail.com

શ્રી રઘુભાઈ મેરાજભાઈ દેસાઈ

૧, સરસ્વતીનગર, મીનાનગર રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ.

૯૮૨૫૦૩૪૩૨૦

૯૭૨૭૭૦૦૭૭૪

raghubhaidesai@yahoo.com

શ્રી દીપસિંહ ઠાકોર

નવો વાસ, ભુદરપુરા ગામ, આંબાવાડી, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬.

૯૪૦૮૮૭૦૦૪૪

૯૬૬૨૨૦૦૦૩૩

શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ

એ-૧૨, શ્યામ સત્તાધાર સોસાયટી, સોલા રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ.

૯૯૦૯૭૧૧૯૯૯

૨૪૨૬૩૦૦૬૬૬

kirit_i_patel@yahoo.co.in

શ્રી અજયભાઈ ગામીત

૨૦૧, પ્રિન્સ એપાર્ટમેન્ટ, દિવાળીબાગ, આઠવા ગેટ, સુરત-૩૯૫૦૦૧.

૯૯૯૮૨૨૩૩૬૧

૯૦૯૯૩૩૭૨૪૨

ajcdgmt@gmail.com

શ્રી ઈકબાલ શેખ

જી-૨, સિલ્વર પેલેસ, લીબર્ટીન હોટલ સામે,ખાનપુર, અમદાવાદ-૦૧.

૯૮૭૯૦૯૪૯૯૨

advocate.iqbalshaikh@gmail.com

શ્રી દિલીપ ડી.પટેલ

૬-મીનાક્ષી પાર્ક સોસાયટી, ભારવી ટાવર સામે, સી.ટી.એમ. રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૨૬.

૯૮૨૫૮૭૮૫૪૩

dilippateladv@yahoo.com

શ્રી વિમલ ચુડાસમા

લીમડા ચોક, ચોરવાડ, તા.માળિયા-હાટીના, જી.જુનાગઢ.

૯૮૭૯૯૯૭૪૪૪

omenterprise51@yahoo.com

શ્રી અશોકભાઈ ડાંગર

યદુનંદન, ૬/૧૪, ગુંદાવાડી, રાજકોટ.

૯૮૨૪૨૧૦૫૬૭

ashokdagar.pressreporter@gmail.com

શ્રી મણીભાઈ જે. વાઘેલા

મુ. રૂપાલા, તા. વડગામ, જી. બનાસકાંઠા.

૯૮૨૫૦૭૦૭૫૨

manibhaivaghela@gmail.com

શ્રી રાજેશભાઈ જોષી

કેસર ફાર્મ, કંત રોડ, ડીસા, જી. બનાસકાંઠા.

૯૮૯૮૦૯૦૬૫૭

10rajujoshi@gmail.com

શ્રી દિનેશભાઈ મકવાણા

પિતૃ આશિષ, બ્લોક નં. ૮૩, શેરી નં. ૧, ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ, રૈયા રોડ, રાજકોટ-૫.

૯૮૨૫૨૧૭૭૧૩

ktmakwana913@gmail.com

શ્રી દેવેન્દ્ર ધામી

“શિવમ-૪”, ન્યુ કોલેજ વાડી, મીરા એપાર્ટમેન્ટ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧.

૯૮૨૫૪૦૯૦૮૯

શ્રી અરવિંદભાઈ ચૌહાણ

ચૌહાણ પેલેસ, સત્યનારાયણનગર, પોસ્ટ ઓફીસ પાસે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ.

૯૮૯૮૦૧૦૮૮૮

arvindchauhan67@yahoo.com

શ્રી જશવંતસિંહ ભટ્ટી

“માતૃ છાયા”, ૬-સિલ્વર પાર્ક, અમીન રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨.

૯૮૨૫૨૨૨૦૨૨

jashvantsinh_bhatti@yahoo.com

શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ

૩૦, શેખ મેન્શન, રહેમાની ગલી, મિલ કમ્પાઉન્ડ, શાહપુર, અમદાવાદ.

૯૮૨૪૦૭૯૮૪૮

gyasuddinshaikh70@gmail.com

શ્રી વિજયભાઈ દેસાઈ

૧૦૧, દિવ્યમ એપાર્ટમેન્ટ, પહેલો માળ, ભગીની સમાજ પાછળ, બુદ્ધેશ સોસાયટી, હાલર રોડ, વલસાડ.

૯૮૨૫૦૮૫૧૮૯

શ્રી અક્ષય પટેલ

મુ. પો. લીલોડ, તા. કરજણ, જી. વડોદરા.

૮૧૪૧૧૪૪૪૦૦

૯૪૨૭૦૩૩૭૮૧

aipatel518@gmail.com

શ્રી કનુભાઈ એમ. બારીયા

મુ. પીપરલા, પો. બાપડા, વાયા ત્રાપજ, તા. તળાજા, જી. ભાવનગર.

૯૪૨૬૯૧૦૧૧૦

kmbaraiya@gmail.com

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ કુંપાવત

મુ. પો. ભવાનગઢ, તા. વડાલી, જી. સાબરકાંઠા-૩૮૩૪૩૦

૯૭૧૨૧૨૨૫૧૨

૯૪૨૬૭૨૮૬૦૧

kumpavatrajendrasinh@gmail.com

શ્રી સતીષભાઈ જે. પંડ્યા

૩૦, શ્રદ્ધા બંગ્લોઝ,બાબા અમરનાથ મહાદેવ મંદિર સામે, વિરાટનગર રોડ, નિકોલ, અમદાવાદ-૧૫.

૯૮૨૫૩૭૩૫૨૨

kathan5079@gmail.com

શ્રી જગત શુક્લા

આમલીવાળી મસ્જીદ, પહેલો માળ, પખાલીની પોળ, છબીલા હનુમાન મંદિર પાસે, રાયપુર, અમદાવાદ.

૯૮૯૮૦૭૨૯૭૨

jagatshuklakhadia@yahoo.com

શ્રી હરીભાઈ ભરવાડ

મુ. તા. બાવળા, જી. અમદાવાદ.

૭૬૯૮૦૦૮૦૩૬

૮૧૪૧૪૯૯૯૯૯

શ્રી બાબુજી ઠાકોર

મુ. મોહનગઢ, હાઈવે બસ સ્ટેન્ડ, ઠે. ધોળાકુવા, તા. માણસા, જી. ગાંધીનગર

૯૯૨૫૧૦૪૩૬૩

શ્રી હરેશ વસાવા

મુ. પો. સુંદરપુરા, તા. નાંદોદ, જી. નર્મદા-૩૯૩૧૪૫.

૯૯૨૫૦૮૮૪૪૪

hareshvasava3444@gmail.com

શ્રી લાખાભાઈ માંગીલાલ રબારી

૫, જનની રેસીડેન્સી, એલ. પી. ભવન સામે, પાટણ-સિદ્ધપુર રોડ, પાટણ.

૯૮૨૫૦૩૮૪૯૮

lakharabari007@yahoo.in

શ્રી નિલેશભાઈ પટેલ (લાલાભાઈ)

૧૦૦-પ્રભુકૃપા, રામજી મંદિર પાસે, વાસણા ગામ, અમદાવાદ-૭.

૯૮૯૮૦૬૨૮૦૮

lalapatelin@yahoo.com

શ્રી કિર્તીસિંહ ઝાલા

૨૧૩, ક્રિસ્ટલ મોલ, મહેસાણા નગરપાલિકા સામે, મહેસાણા.

૯૮૨૪૯૭૫૩૬૫

૯૯૭૮૬૭૫૩૬૫

kirti_sinh@yahoo.com

શ્રી ઘનશ્યામભાઈ ગઢવી

૩૭-વ્રજધામ, શાંતિ એશિયાટીક સ્કુલ પાસે, સરદાર પટેલ રીંગ રોડ, શેલા, અમદાવાદ-૫૮.

૯૯૨૫૨૨૨૨૦૯

gadhavig@gmail.com

શ્રી રામાભાઈ સોલંકી

૧, સંઘર્ષ શોપિંગ સેન્ટર, સાકરિયા વિસ્તાર, બરવાવ રોડ, ઇડર, જી. બનાસકાંઠા.

૯૪૨૬૫૯૭૩૫૦

rambhaisolankiidar@gmail.com

શ્રી ચિરાગભાઈ કાલરીયા

જૂની સેન્ટ્રલ બેંક સામે, મુ. જામજોધપુર, જી. જામનગર-૩૬૦૫૩૦.

૯૪૨૭૨૫૬૯૯૯

chiragkalariar@gmail.com