જી.પી.સી.સી. સેલ

જી.પી.સી.સી. સેલ

શ્રી ગુલાબખાન રાયમા

લઘુમતિ ડીપાર્ટમેન્ટ

ઓલ ઇન્ડિયા સાર્વજનિક વિકાસ ટ્રસ્ટ કસાવાડા સામે, બુકડી રોડ, પાટણ – ૩૮૪૨૬૫

૯૯૨૫૨૨૪૯૦૪

૦૨૭૬૬-૨૩૨૯૮

શ્રી નૌષાદભાઈ ભલજીભાઈ સોલંકી

એસ. સી. ડીપાર્ટમેન્ટ

બ્લોક નં. ૧, પ્રોફેસર સોસાયટી, જે.એન.વી. હાઈસ્કુલ રોડ, સુરેન્દ્રનગર

૯૮૨૫૨૨૪૨૪૦

ડૉ. અનિલભાઈ જોષીયારા

એસ.ટી. ડીપાર્ટમેન્ટ

મુ.પો.ચુનાખાણ, તા. ભીલોડા, જી.સાબરકાંઠા.

૯૮૨૫૦૬૯૪૮૧

શ્રી ઘનશ્યામભાઈ ગઢવી

ઓ.બી.સી. ડીપાર્ટમેન્ટ

૩૭-વ્રજધામ, શાંતિ એશિયાટીક સ્કુલ પાસે, સરદાર પટેલ રીંગ રોડ, શેલા, અમદાવાદ-૫૮.

૯૯૨૫૨૨૨૨૦૯

શ્રી નટવરસિંહ મહીડા

શિસ્ત સમિતિ

6, રાજશ્રી સોસાયટી, તોરણમાતા રોડ, બોરસદ, આણંદ.

૯૮૭૯૫૩૫૯૪૫

શ્રી નિતીન શાહ

ઈકોનોમિક અફેર્સ કમિટી

43/254, વિજયનગર, નારણપુરા, અમદાવાદ-13.

૯૮૨૪૦૦૯૭૧૫

શ્રી નૈષધભાઈ દેસાઈ

ઈન્ટુક અને લેબર ડીપાર્ટમેન્ટ

`ઈશ્વર ફાર્મ`, સરકારી ફાર્મ પાસે, ઈશ્વરલાલ દેસાઈ માર્ગ, સુરત-૩૯૫૦૦૧.

૯૮૨૫૧૧૩૮૮૭

શ્રી અશોક પંજાબી

અસંગઠિત કામદાર સેલ

એ 61, નિકિતાપાર્ક સોસાયટી, સાન અને મોકલો ક્લબ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧

૯૮૨૫૦૦૬૫૩૦

શ્રી પાલભાઈ રામભાઈ આંબલીયા

કિસાન સેલ

મુ.પો. હંજાદપર, તા. જામખંભાળીયા, જી. દેવભુમી દ્વારકા – ૩૬૧૩૦૫.

૯૯૨૪૨૫૨૪૯૯

pal.nsui@yahoo.com

શ્રી હિમાંશુ સી. વ્યાસ

એન્વાયરમેન્ટ/સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ડીપાર્ટમેન્ટ

૮૦૪, મણીપ્રભુ એપાર્ટમેન્ટ, દર્પણ છ રસ્તા પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૯.

૯૪૨૬૪૦૮૮૪૪

ડૉ. મનિષ દોશી

એન્વાયરમેન્ટ/સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ડીપાર્ટમેન્ટ

૨૦૪, સ્કાય એવેન્યુ એપાર્ટમેન્ટ, કાર્નિવલ, રેસ્ટોરન્ટની બાજુમાં, જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ.

૯૪૨૬૦૦૧૫૯૯

શ્રી મોહનભાઈ આર. પટેલ -સેક્રેટરી

કો-ઓપરેટીવ ડીપાર્ટમેન્ટ

મુ.ભાટિયા, પો.લિંગડ તા.ચૌરીયાસી, જી.સુરત.

૯૮૨૫૨૫૧૦૯૦

ડૉ હેમાંગ વસાવડા

ડોક્ટર સેલ

`મધુકુંજ` ક્રાંતિ એપાર્ટમેન્ટ, ઢેબર રોડ, રાજકોટ-૨

૯૮૨૪૦૪૧૫૧૪

૦૨૮૧-૨૩૭૬૨૨૯

શ્રી મેહુલ પટેલ

સી.એ. સેલ

૨૨૮/બી, નવરચના સોસાયટી,
સેક્ટર - ૨૮, ગાંધીનગર

૯૮૭૯૮૩૫૦૫૦

૯૮૨૫૦૨૫૫૬૨

શ્રી ઉમાકાંત માંકડ

વિચારમંચ સેલ

એ-૬, સ્નેહા એપાર્ટમેન્ટ, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૫૨.

૮૨૩૮૮૦૨૨૯૫

શ્રી હેમાંગ રાવલ

ઈન્ફોર્મેશન એન્ડ ટેકનોલોજી સેલ

૩૩, અમૃતજીવન સોસાયટી, માલવ તળાવ, જીવરાજપાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧

૯૮૯૮૨૩૩૦૩૮

૦૭૯-૨૬૬૪૦૫૯૩

શ્રી મહેન્દ્રભાઈ જી. પટેલ

ફરિયાદ નિવારણ સેલ

૧, ગુરુકૃપા ડુપ્લેક્ષ, ન્યુ બ્રહ્મશક્તિ સોસાયટી, પ્રિતમનગર ઢાળ, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ.

૯૪૨૬૭૦૩૪૯૫

શ્રી કૈલાસદાન ગઢવી

પ્રોફેશનલ કોંગ્રેસ કમિટી

૯૮૨૫૩૨૫૧૪૫

kkgadhvi@gmail.com

શ્રી વસંતભાઈ ટંડેલ

ફીશરમેન ડીપાર્ટમેન્ટ

૧૫-એ, શિવનગર સોસાયટી, ગ્રીડ રોડ, કબીલપોર, નવસારી.

૯૬૬૪૯૮૨૫૬૦

vmtandel_lic@yahoo.com

શ્રી પ્રણય શુક્લ

શક્તિ પ્રોજેક્ટ

૯૮૨૫૨૫૨૫૨૩

pranayshukladitc44@yahoo.co.in

શ્રી ભીખુભાઈ એચ. દવે

હેલ્થ એન્ડ હોસ્પિટલ કમીટી

૧૭-સિદ્ધિ વિનાયક ફ્લેટ, ઓપેરા સોસાયટી પાસે, વિકાસ ગૃહ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ

૯૪૨૬૦૮૦૧૦૭

૯૬૨૪૪૪૫૧૬૪

bhikhudave22@gmail.com

શ્રી રમેશભાઈ દેસાઈ

માલધારી ડીપાર્ટમેન્ટ

એ-૩, જય અંબેનગર સોસાયટી, ઉદગમ સ્કુલના ખાચામાં, થલતેજ, અમદાવાદ.

૯૮૨૪૦૦૨૨૩૩

rameshdesai67@gmail.com

શ્રી યોગેશ એન. રવાણી

લિગલ સેલ

કાર્યકારી ચેરમન
સર્વે નં. ૬૪૫, પ્લોટ નં. ૩મ એમ.બી. ફાર્મ પાછળ
કર્ણાવતી ક્લબ થી મેહમદપુર ગામ રોડ,
એસ.જી. હાઈવે, અમદાવાદ - ૫૮

૯૮૨૪૦૪૯૭૯૧

શ્રી અજય જગદીશભાઈ દવે

સામાજિક સંગઠન સંકલન સેલ

૨૧, સંસ્કાર ભારતી સોસાયટી, પલ્લવ ચાર રસ્તા, અંકુર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ – ૧૩

૯૮૨૫૩૧૨૧૨૧

શ્રી દિનાનાથસિંહ ઠાકુર

અન્ય ભાષા ભાષી સેલ

કાશીવિશ્વનાથ સદન સહકાર એપાર્ટમેન્ટ સામે, ઈલોરા પાર્ક, સુભાનપુરા, વડોદરા.

૯૪૨૭૮૪૯૮૬૭

શ્રી જી.એમ.ચૌહાણ – ચેરમેન

માહિતી અધિકાર સેલ

બી.૧૫, શુભપ્રભાત એપાર્ટમેન્ટ, ગુલાબ ટાવર પાસે, સોલા રોડ, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૫૪

૯૮૯૮૧૪૨૭૨૮

શ્રી સુબામીંયા અકબરઅલી કાદરી

બેન્કિગ સેલ

તનઝીલ વિલા, વોરવાડ, ગાયકવાડ હવેલી, રાયખડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧.

૯૮૯૮૨૪૫૬૭૮

શ્રી બી.કે.શ્રીમાળી – ચેરમેન

સરકારી કર્મચારી સેલ

૨૮,સુર્યનગર સોસાયટી, ગાંધી આશ્રમ પોસ્ટ ઓફીસ સામે, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૨૭

૯૮૨૫૯૫૬૨૩૦

૦૭૯-૨૭૫૬૧૦૬૦

શ્રી નરપતસિંહ ચાવડા

સમન્વય સમિતિ

મુ,પો. વાસી તા. દાંતા vજીલ્લા. બનાસકાંઠા

૯૪૨૬૭૪૯૧૪૯

૦૨૭૪૯-૨૯૬૪૦૫

શ્રી મહેન્દ્ર મણીલાલ શાહ(સોલા)– કન્વીનર

ગ્રાહક સુરક્ષા સેલ

૯-૧૦૮, ગીતાંજલિ એપાર્ટમેન્ટ, પટેલ ડેરી પાસે, સોલા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૩.

૯૮૯૮૨૭૯૪૨૯

૯૪૨૬૦૮૯૪૨૯

શ્રી જસવંતકુમાર ચંદુભાઈ યોગી

વિચરતી / વિમુક્ત જાતિ સેલ

કન્વીનર સ્કાયવ્યુહ સોપિંગ સેન્ટર, ૧૭/૨૨ બસ સ્ટેન્ડ, ધારાસભ્યોની જૂની કેન્ટીન સામે, ગાંધીનગર.

૯૯૨૫૦૦૬૮૧૫ j

assuyogi2003@yahoo.co.in

શ્રીમાન દિનેશકુમાર પટેલ

સાંસ્કૃતિક સમિતિ

૯ – અમર પાર્ક સોસાયટી,અંબર સિનેમા પાસે, બાપુનગર , અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪

૯૮૨૫૫ ૭૬૩૭૫

૦૭૯-૨૬૬૫૦૬૫૭

શ્રી ટી.એન.પંડ્યા – કો-ઓર્ડીનેટર

મનરેગા યોજના સેલ

સી.૨૦૧, ધનંજય ટાવર, શ્યામલ, અમદાવાદ

શ્રી પી.એલ.સાધુ – ચેરમેન

અન્નસુરક્ષા સેલ

પ્લોટ નં. ૪૦૩, સેક્ટર – ૨૯, ગાંધીનગર.

૯૪૨૬૭૪૫૧૫૦

શ્રી બાલુભાઈ પટેલ

ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ ઇલેક્શન કો-ઓર્ડીનેશન કમીટી

૩૮૦-સરસ્વતીનગર, આઝાદ સોસાયટી સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૧૫.

૯૯૨૫૫૪૮૦૭૪

૦૭૯-૨૬૭૫૪૧૦૨

શ્રી વિજય દવે

સાહિત્ય અને પ્રકાશન સમિતિ

12, પુષ્પાદેવ સોસાયટી, સેટેલાઈટ

૯૪૨૬૧૭૭૯૮૩

રીલીફ કમીટી

શ્રી જગદીશ ઠાકોર

ફ્લેગશીપ કમીટી

૧.ગંગાભવન, પહેલા માળે, યુનિયન બેંક સામે, નરોડા અમદાવાદ.

૯૮૨૫૨૪૫૩૩૦

૯૪૨૮૮૨૭૯૦૦

૦૭૯-૨૨૮૨૧૫૧૮