Frontal Organization

Frontal Organization

સેવાદળ

શ્રી ઋત્વિકકુમાર એલ મકવાણા

મુખ્ય સંગઠકશ્રી સેવાદળ

ઉત્તર બુનિયાદી કન્યા વિદ્યાલય કેમ્પ,
શાસ્ત્રીનગર, મુ.પો.ચોટીલા,
જી. સુરેન્દ્રનગર – ૩૬૩૫૨૦

૯૪૨૬૯૮૫૦૯૬

યુથ કોંગ્રેસ

શ્રી ગુલાબસિંહ રાજપુત

પ્રમુખશ્રી, યુથ કોંગ્રેસ

પ્લોટ નં. ૧૭૦/એ ,
સેક્ટર – ૨૨, ગાંધીનગર.

૯૮૨૪૯૨૬૫૫૫

gulabsinh.nsui@gmail.com

મહિલા કોંગ્રેસ

શ્રીમતી ગાયત્રીબા અશોકસિંહ વાઘેલા

પ્રમુખશ્રી, મહિલા કોંગ્રેસ

“જય અંબે” ૬-અમૃતા સોસાયટી,
૧૫૦ ફૂટ સિંગ રોડ,
એસ.બી.આઈ. બેંક પાછળ, રાજકોટ

૭૬૯૮૦૦૩૦૦૬,

૯૮૯૮૪૭૭૧૨૨

એન.એસ.યુ.આઈ

શ્રી મહિપાલસિંહ ગઢવી

પ્રમુખ શ્રી, એન.એસ.યુ.આઈ

મુ. મમ્માણા, તા. સુઈગામ,
જી. બનાસકાંઠા

૯૬૮૭૮૭૬૬૮૭

mahipalsinh.nsui@icloud.com