ઉપયોગી લિંક્સ

ઉપયોગી લિંક્સ

Indian National Congress www.inc.in
Indian Youth Congress www.iyc.in
N.S.U.I www.nsui.in
Congress Media www.congressmedia.net
Right to Education www.right-to-education.org
Right to Information www.righttoinformation.gov.in
UID (Unique Identification Authority of India) www.uidai.gov.in