જીલ્લા પ્રમુખશ્રીઓ

જીલ્લા પ્રમુખશ્રીઓ

શ્રી યજુવેન્દ્રસિંહ જાડેજા

પ્રમુખશ્રી, કચ્છ જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

"શક્તિ લેન " લોહાણા મહાજન પાસે, ગાંધીધામ, જી. કચ્છ

૯૮૨૫૨૨૬૫૬૪

શ્રી મનુભાઈ પ્રભુભાઈ પટેલ (એડવોકેટ)

પ્રમુખશ્રી, સુરેન્દ્રનગર જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

૧૬-સમર્પણ સોસાયટી, રાજકોટ બાયપાસ રોડ, રુદ્ર રેસીડેન્સીની બાજુમાં, રતનપર, સુરેન્દ્રનગર.

૯૮૭૯૫૮૧૧૨૩

manubhaipatel5474@gmail.com

શ્રી હિતેશ વોરા

પ્રમુખશ્રી રાજકોટ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

`ઓપેરા ડ્રીમ્સ` ત્રીજો માળ, બાલાજી હોલ પાસે, ૧૫૦ ફૂટ રીંગ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૪.

૯૯૨૪૮૨૭૨૭૬

hitesh.vora8888@gmail.com

પ્રમુખશ્રી રાજકોટ શહેર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

શ્રી લલિત કગથરા

પ્રમુખશ્રી મોરબી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

“કરમ” ૩૪/બી, પારસ સોસાયટી, નિર્મલા કોન્વેન્ટ સ્કુલ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧.

૯૮૭૯૫૯૯૮૦૦

lalit.kagathara34@gmail.com

શ્રી ગીરીશભાઈ પ્રજાપતિ (અમેથીયા)

કાર્યકારી પ્રમુખશ્રી, જામનગર શહેર જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

“યશ”, ૫૧/૧૮, ઓસ્વાલ – ૪, એરફોર્સ રોડ, જામનગર – ૬

૭૬૦૦૬૯૯૯૯૯

૯૫૮૬૬૯૯૯૯૯

શ્રી જે. ટી. પટેલ

પ્રમુખશ્રી જામનગર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

“વિશાલ” ગોવિંદપરા, એમજી કતાર પાસે, કાલાવડ (શીતળા), જી.જામનગર.

૯૯૨૫૧૩૭૮૩૬

jtpatel79907@gmail.com

શ્રી પ્રતાપસિંહ એસ. જાડેજા

પ્રમુખશ્રી, દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

ગાયત્રીનગર, નવી પોલીસ લાઈન સામે, જામખંભાળીયા, જિ. દેવભૂમિ દ્વારકા

૯૪૨૬૯૪૬૭૧૫

૦૨૮૮-૨૫૫૪૫૬૭

શ્રી નટુભાઈ રાજાભાઈ પોકીયા

પ્રમુખશ્રી, જુનાગઢ જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

ગામ.રાણપુર, તા.ભેસણ, જી.જુનાગઢ. ૩૬૨૦૩૦

૯૪૨૭૨૨૯૪૦૯

૭૯૯૦૭૩૨૧૧૪

districtcongressjunagadh@gmail.com

શ્રી વિનુભાઈ અમીપરા

પ્રમુખશ્રી, જુનાગઢ શહેર જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

જગેડા બાય પાસ ચોકડી, મોલા પટેલ હોસ્ટેલ સામે, જી.જુનાગઢ

૯૮૨૫૨૨૨૧૧૮

શ્રી ભગવાન બારડ

પ્રમુખશ્રી, ગીરસોમનાથ જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

નગરપાલિકા શોપીંગ સેન્ટર, રાજેન્દ્ર ભવન રોડ, સરકારી હોસ્પીટલ સામે, વેરાવળ, ગીર સોમનાથ.

૯૮૨૫૨૨૦૨૩૩

02876-242308

02876-240055

શ્રી નાથાભાઈ ભુરાભાઈ ઓડેદરા

પ્રમુખશ્રી, પોરબંદર જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

૮૦૧, ગાયત્રી હેઈટસ, નેશનલ હાઈવે-૮, નવા એરપોર્ટ સામે, પોરબંદર-૩૬૦૫૭૫.

૯૮૨૫૨૩૦૧૩૩

શ્રી પરિમલ જે ઠક્કર

પ્રમુખશ્રી, પોરબંદર શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ

સાઈ દર્શન એપાર્ટમેન્ટ, બીજો માળ, સ્ટેશન રોડ, રામ ટેકરી, પોરબંદર -૩૬૦૫૭૫

૯૪૨૭૭૩૪૧૭૦

૯૮૨૫૯૧૯૧૭૦

શ્રી અર્જુન સોસા

પ્રમુખશ્રી, અમરેલી જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

શ્રી પ્રવીણભાઈ જે. રાઠોડ

પ્રમુખશ્રી, ભાવનગર જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

મુ.લુવાવાવ, તા. પાલીતાણા, જી.ભાવનગર

૯૪૨૬૯૫૧૫૦૨

શ્રી રાજેશભાઈ જોષી

પ્રમુખશ્રી, ભાવનગર શહેર જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

પ્લોટ નં. 833, ગુણાંતીનગર મહિલા કોલેજ પાછળ, ભાવનગર.

૯૪૨૭૭૫૯૨૦૯

rjoshicongress@gmail.com

શ્રી રમેશભાઈ સી મેર

પ્રમુખશ્રી, બોટાદ જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

મુ.સરવા, તા.બોટાદ, જી.બોટાદ

૯૯૨૫૯૭૪૮૮૭

શ્રી પંકજસિંહ વાઘેલા

પ્રમુખશ્રી, અમદાવાદ જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

મુ.પો.ગોધાવી, તા.સાણંદ. જી.અમદાવાદ

૯૮૯૮૧૧૧૧૧૩

Pankajsinhvaghela@ymail.com

શ્રી શશીકાંતભાઈ વી. પટેલ

પ્રમુખશ્રી, અમદાવાદ શહેર જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

૧૭, હેરીટેજ હાઉસ, શુભ બંગલો સામે, શીલજ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ.

૯૮૨૪૦૧૮૮૧૦

શ્રી સૂર્યસિંહ ડાભી

પ્રમુખશ્રી, ગાંધીનગર જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

૧૨, શુભમ ટેર્નામેન્ટસ, પોલીસ સ્ટેશન સામે, પેથાપુર-૩૮૨૬૧૦, તા.જી. ગાંધીનગર.

૯૮૨૫૦૧૩૭૫૬

૯૫૩૭૩૮૭૮૭૮

૦૭૯-૨૩૨૧૬૫૫૫

૦૭૯-૨૩૨૪૧૧૫૫

sldabhi@gmail.com

ડૉ. કૌશિકભાઈ પી. શાહ

પ્રમુખશ્રી, ગાંધીનગર શહેર જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

૭૦૯/૨, સેક્ટર – ૨૬, ગાંધીનગર.

૯૮૨૪૪૨૬૮૩૫

૦૭૯-૨૩૨૮૮૦૭૯

૦૭૯-૨૩૨૭૩૦૩૪

kaushikshah1960@yahoo.in

શ્રી બાબુજી ઠાકોર

પ્રમુખશ્રી, પાટણ જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

૩૩વ્રજધામ -૨ સોસાયટી, સિધ્ધપુર રોડ, પાટણ

૯૪૨૭૪૫૩૯૭૭

૭૬૯૮૮૧૩૨૭૫

babujithakor005@gmail.com

શ્રી મણીભાઈ પટેલ

પ્રમુખશ્રી, સાબરકાંઠા જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

૩૧-રાજમહેલ સોસાયટી, સહકારજીન રોડ, સ્ટેટ બેંકની પાછળ, હિંમતનગર, જી.સાબરકાંઠા.


૯૮૭૯૭૪૯૦૭૧

૯૫૭૪૯૯૭૪૬૧

શ્રી કમલેન્દ્રસિંહ નરેન્દ્રસિંહ પુવાર

પ્રમુખશ્રી, અરવલ્લી જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

મુ.પો. સરડોઇ, તા.મોડાસા, જિ. અરવલ્લી

૯૪૨૭૫૯૩૫૩૦

શ્રી દિનેશ ભૈરવદાનજી ગઢવી

પ્રમુખ, બનાસકાંઠા જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

કર્ણાવતી શોપિંગ સેન્ટર, ન્યુસાગર હોટેલ પાસે, પાલનપુર - અમદાવાદ હાઈવે. પાલનપુર, જી. બનાસકાંઠા

૯૭૨૩૮૧૫૪૬૭

શ્રી કિરીટભાઈ લલીતભાઈ પટેલ

પ્રમુખશ્રી, દાહોદ જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

૧-સહકારનગર, ગરબાડા રોડ, જી.દાહોદ.

૯૪૨૬૪૧૧૦૭૪

02673-242144

02673-222874/ 02673-240199

kiritlpatel@aim.com

શ્રી અજીતસિંહ એસ. ભાટી

પ્રમુખશ્રી, પંચમહાલ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

બંગલા નં.૨૫, દડી કોલોની, મિશન પી.ટી.સી.કોલેજ સામે, પ્રભા રોડ,ગોધરા-૩૮૯૦૦૧, જી.પંચમહાલ

૯૯૯૮૧૩૮૩૧૬

ajit7997bhati@gmail.com

શ્રી હરજીવનભાઈ નારણભાઈ પટેલ

પ્રમુખશ્રી, મહીસાગર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

૦૬-સહકારદીપ સોસાયટી, કોલેજ રોડ, સંતરામપુર, જી.મહીસાગર.

૯૪૨૯૦૫૫૫૦૮

patelharjivan55508@hotmail.com

શ્રી રાજેશભાઈ એમ. ઝાલા

પ્રમુખશ્રી, ખેડા જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

મુ.નવા ગોગજીપરા, પો.છીપડી, તા.કઠલાલ-૩૮૭૬૩૫, જી.ખેડા.

૯૭૩૭૫૨૪૮૫૪

શ્રી ચિરાગ બ્રહ્મભટ્ટ

પ્રમુખશ્રી નડીયાદ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ

બી/૨, ગુરૂકૃપા સોસાયટી, MGVCL પાસે સીટી ડીવીઝન, નડિયાદ-૩૮૭૦૦૨, જી.ખેડા.

૯૯૨૪૯૯૮૯૮૯

શ્રી વિનુભાઈ એસ. ઠાકોર

પ્રમુખશ્રી, આણંદ જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

શ્રી વિહત નિવાસ, મુ.પો.કાનભાઈપુરા, તા.જી.આનંદ

૯૯૦૯૦૧૨૪૯૪

૯૮૨૪૫૮૬૮૦૭

૮૯૮૦૭૬૦૨૮૫

શ્રી નરેન્દ્રભાઈ એમ. પટેલ

પ્રમુખશ્રી, વડોદરા જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

કૃષ્ણ ટોકીઝ, પાદરા,જી. વડોદરા..


૯૮૭૯૬૨૨૨૬૬

hiteshdesai16@yahoo.com

શ્રી પ્રશાંતભાઈ પટેલ

પ્રમુખશ્રી, વડોદરા શહેર જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

૭૦૨/૭૦૩, કાશા સેન્ટર, ઈશા હોસ્પિટલ પાસે, એટલાન્ટીક બિલ્ડીંગ પાછળ, સારાભાઈ કમ્પાઉન્ડ, ગેંડા સર્કલ પાસે, વડોદરા.

૯૦૯૯૯૨૫૭૭૯

prashantpatel29@gmail.com

શ્રી યશપાલસિંહ જી. ઠાકોર

પ્રમુખશ્રી, છોટા ઉદેપુર જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

શિવાય ટ્રેકટર્સ, ૧/૧૫૭, સમર પાર્ક, મોડાસર ચોકડી, એપીએમસી વેબ્રીજ સામે, બોડેલી, જી.છોટાઉદેપુર-૩૯૧૧૩૫

૯૮૨૫૪૦૫૫૨૧

શ્રી પરિમલસિંહ એન. રાણા

પ્રમુખશ્રી, ભરૂચ જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

૫૮-મનોરથમ બંગલો, નારાયણ ગાર્ડન પાસે, બાજુમાં, શ્રાવણ ચોકડી, જીઈબીની બાજુમાં, ભરૂચ.

૯૯૨૫૮૯૬૨૫૧

શ્રી તેજપ્રતાપસિંહ સોખી (વીકી)

પ્રમુખશ્રી, ભરૂચ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ

૯૯૨૫૧૨૬૨૨૨

શ્રી હરીશ એમ પરમાર

કાર્યકારી પ્રમુખશ્રી, ભરૂચ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ

શ્રી હરેન્દ્ર વી વાળંદ

પ્રમુખશ્રી, નર્મદા જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

પ્લોટ.નં ૪૫, કેવડીયા કોલોની, મેઈન બજાર, તા.ગરુડેશ્વર, જી.નર્મદા

૯૪૨૭૧૩૧૫૪૯

શ્રી જગદીશભાઈ રામુભાઈ પટેલ

પ્રમુખશ્રી, સુરત જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

મુ.પો.કાણજ, તા.ઓલપાડ, જી.સુરત.

૯૮૨૫૦૨૨૨૧૦

jagdishpatel7282@gmail.com

શ્રી બાબુભાઈ રાયકા

પ્રમુખશ્રી, સુરત શહેર જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

વિસત સુમન દેસાઈની વાડી, ખટોદરા ઉધના દરવાજા રીંગ રોડ, સુરત – ૩૯૫૦૦૨

૯૮૨૫૧૧૯૮૦૦

૦૨૬૧૨૬૩૦૯૮૩

baburayka54@gmail.com

શ્રી ભીલાભાઈ ડી. ગામીત

પ્રમુખશ્રી, તાપી જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

મુ.વડપાડા ઉમરડા, પો.ગુન્ખડી, તા.સોનગઢ, જી. તાપી.

૯૮૨૫૩૬૧૪૦૦

શ્રી સિદ્ધાર્થભાઈ દેસાઈ

પ્રમુખશ્રી, નવસારી જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

મુ.પો.માજીગમ, તા.ચીખલી, જી. નવસારી - ૩૯૬૫૨૧

૯૮૨૫૦૯૯૬૧૨

siddharthdesai58@yahoo.com

શ્રી દિનેશભાઈ પટેલ

પ્રમુખશ્રી, વલસાડ જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

વલવાડા, “શ્રી સાઈનાથ બંગલો” તળાવ ફળિયા, તા.ઉમરગામ, જી.વલસાડ – ૩૯૬૧૦૫

૯૩૭૭૦૨૮૯૯૯

Dineshbpatel0111@gmail.com

શ્રી મોતીભાઈ ચૌધરી

પ્રમુખશ્રી, ડાંગ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

મુ.પો.વાસુરના, તા.આહવા, જી.ડાંગ.

૯૭૩૭૭૮૫૨૧૩

૯૪૨૬૧૬૦૭૨૧

adivasieyecare11@gmail.com

શ્રી અશોકભાઈ ડાંગર

કાર્યકારી પ્રમુખશ્રી રાજકોટ શહેર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

યદુનંદન, ૬/૧૪, ગુંદાવાડી, રાજકોટ

૯૮૨૪૨૧૦૫૬૭

શ્રી નિકુંજભાઈ જયંતીભાઈ પટેલ

કાર્યકારી પ્રમુખશ્રી, નર્મદા જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ

મુ.પો.હજરપુરા, તા. નાંદોદ, જી.નર્મદા

૯૬૮૭૯૮૩૪૬૧