રાજ્યસભા સભ્યશ્રીઓ

રાજ્યસભા સભ્યશ્રીઓ

શ્રી અહમદભાઈ પટેલ

મુ. પીરામણ, તા. અંકલેશ્વર, જી. ભરૂચ.

૨૩, મધર ટેરેસા ક્રેસન્ટ, ન્યુ દિલ્હી – ૧૧૦૦૧૧.

૦૨૬૪૨-૨૪૬૪૦૪/૨૪૭૯૦૦

૦૧૧-૨૩૦૧૪૬૬૯ / ૨૩૦૧૮૫૩૫

શ્રી મધુસુદન મિસ્ત્રી

પ્લોટ નં. ૮૧૪, સેક્ટર-૮, ગાંધીનગર.

૦૭૯-૨૩૨૪૭૧૩૩ / ૨૩૨૪૩૧૨૬

શ્રી નારણભાઈ જે. રાઠવા

“નારણકુંજ”, પેલેસ રોડ,
છોટા ઉદેપુર, જી. છોટા ઉદેપુર.

૯૪૨૯૮૩૨૩૬૦

શ્રી અમીબેન યાજ્ઞિક

૬, એ.ડી.સી. સોસાયટી,
સહજાનંદ કોલેજ પાછળ,
આંબાવાડી, અમદાવાદ-૧૫.

૯૮૨૫૧૦૭૭૨૭