એ.આઈ.સી.સી. કો-ઓપ્ટેડ

એ.આઈ.સી.સી. કો-ઓપ્ટેડ

શ્રી માધવસિંહ સોલંકી

પ્લોટ નં. ૩૨/બી, સેક્ટર-૧૯,
ગાંધીનગર.

૯૮૨૫૦૦૫૫૯૩

શ્રી દિનશા પટેલ

૧૭/બી, “અમરકુંજ”, વી.પી. રોડ,
નડીયાદ – ૩૮૭૦૦૧.
જી.ખેડા.

૯૪૨૬૫૬૨૬૬૦

શ્રીમતી ઉષાબેન ઠક્કર

વોર્ડ નં. ૨/બી, પ્લોટ નં. ૩૦૮,
મુ. આદીપુર. તા. ગાંધીધામ,
જી. કચ્છ.

૯૪૨૬૪૭૩૧૩૩

શ્રી વજેસિંહભાઈ પી. પણદા

મુ.વણભોરી.પો.ગામલા,
તા.જી.દાહોદ.

૯૮૨૫૨૬૬૪૧૯

શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ

એ-૧૦૦૨, સાર્થક ટાવર,
રામદેવનગર ચાર રસ્તા, સેટેલાઈટ,
અમદાવાદ

૯૮૨૫૩૨૬૦૫૦

શ્રી ભરતભાઈ મકવાણા

“દ્વારકેશ” ૧૨, હેમંતકુંજ સોસાયટી,
ફતેહપુરા, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭.

૯૮૭૯૩૦૭૩૮૯

૨૬૬૨૧૭૨૭

૨૬૬૦૪૫૪૬

શ્રી બળદેવ લુણી

૧૮-નુતન સોસાયટી,
સુવિધા શોપિંગ સેન્ટર પાસે,
મહાલક્ષ્મી, પાલડી, અમદાવાદ-૭.

૯૮૨૫૦૦૯૫૦૩

શ્રી રમણ એમ. સોલંકી (એડવોકેટ)

માકુભાઈની ચાલી, વાસુદેવનગર પાસે,
ગીરધરનગર, અમદાવાદ.

૯૮૨૫૫૯૮૮૭૨

શ્રી હસમુખભાઈ માધાભાઈ દેસાઈ

૪૬૩, લલિત પાર્ક સોસાયટી,
કતારગામ, સુરત.

૯૮૨૫૧૧૫૨૦૫

શ્રી પ્રશાંતભાઈ પટેલ

૭૦૨/૭૦૩, કાશા સેન્ટર, ઈશા હોસ્પિટલ પાસે, એટલાન્ટીક બિલ્ડીંગ પાછળ, સારાભાઈ કમ્પાઉન્ડ, ગેંડા સર્કલ પાસે, વડોદરા.

૯૦૯૯૯૨૫૭૭૯

શ્રી વનરાજસિંહ ઈન્દ્રવિજયસિંહ રાઠોડ

મુ.પો. ટાકાટુકા, તા. ભીલોડા,
જી. અરવલ્લી - ૩૮૩૨૪૬.

૯૮૭૯૪૯૫૩૩૩

૯૪૨૭૦૭૯૪૪૯

શ્રી મિલનભાઈ દેસાઈ

મુ.પો. અચ્છારી,
તા. ઉમરગામ, જીલ્લો. વલસાડ.

૯૮૨૪૧૫૮૦૨૫

શ્રી ગુલાબસિંહ રાજપૂત

પ્લોટ નં.૧૭૦/એ, સેક્ટર-૨૨,
ગાંધીનગર.

૯૮૨૪૯૨૬૫૫૫

શ્રી મંગલસિંહ સોલંકી

૩૧, ભક્ત જલારામ સોસાયટી,
વેજલપુર નગરપાલિકા પાસે,
વેજલપુર, અમદાવાદ.

૯૮૨૪૦૪૦૧૯૬

શ્રી મહિપાલસિંહ ગઢવી

મુ. મમ્માના
તા. સુઈગામ, જિ. બનાસકાંઠા

૯૬૮૭૮૭૬૬૮૭

શ્રી ચેતન રાવલ

એ-૮, “મૈત્રી” સ્વસ્તિક સોસાયટી,
નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯.

૯૮૨૫૪૧૧૦૬૮

શ્રી ભાર્ગવ ઠક્કર

૧૦૬, પહેલા માળ, જીત કોમ્પ્લેક્ષ,
જૈન દેરાસર પાસે, મ્યુનિસિપલ માર્કેટ સામે,
સી.જી.રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ.

૯૮૨૫૦૫૮૪૮૦

શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન સી.બારીયા

બારીયા ફળિયું,
મુ.તા.ગરબાડા, જી. દાહોદ.

૯૦૬૭૧૩૩૧૩૩

૯૭૨૫૬૬૯૧૧૫

શ્રીમતી કોકીલાબેન કાકડિયા-

ચલાલા નવાપરા,
તા. ધારી, જી. અમરેલી.

૯૪૨૬૯૮૯૬૧૧

૯૪૨૭૫૫૭૫૨૦

શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ

“કંકુ પગલા” જવાહર કોલોની,
બોડીગેટ, ભાવનગર.

૯૮૨૪૬૭૭૭૭૬

૯૮૭૯૧૬૨૨૦૮

શ્રી ભીખુભાઈ વારોતરીયા

બ્લોક નં. સી/૯૬, મહાવીર સોસાયટી,
પેલેસ રોડ, શીવમ પાન શેરી,
જામનગર-૩૬૧૦૦૮.

૯૮૨૫૨૧૦૩૦૯

શ્રી પ્રદિપ દવે

૧૪-એ, તુલીપ બંગલો,
ડ્રાઈવ ઈન રોડ,
થલતેજ, અમદાવાદ-૫૪.

૯૮૨૫૦૭૪૭૧૯

શ્રી પ્રિયવદન પટેલ

૯, રામેશ્વર સોસાયટી, ગણપતિ મંદિર પાસે, મહાવિરનગર,
હિંમતનગર-૩૮૩૦૦૧, સાબરકાંઠા.

૯૪૨૬૬૨૫૯૮૧૨

શ્રી રવિરાજ ગઢવી

સુખબાગ બંગલો, ગાયત્રી સોસાયટી,
કોઝી સિનેમા પાછળ, ધુન્ડિયાવાડી,
પાલનપુર, જી. બનાસકાંઠા.

૯૮૨૪૦૮૭૪૬૭

શ્રી જયદીપ ઠાકોર

પૃથ્વી પેલેસ, પ્લોટ નં. ૫૨૨,
ગોકુલ સોસાયટી, સેક્ટર ૮-બી,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭.

૯૮૨૪૫૨૨૫૨૨

શ્રી નિકેત સુનીલ પટેલ

૧, સતકેવલ સોસાયટી, સર્જન સોસાયટી બંગલો નં. ૬૫ ની સામે, અઠવા લાઈન,
સુરત-૩૯૫૦૦૭.

૯૨૯૨૯૨૨૯૯૨

૯૯૭૯૨૨૯૨૯૨

કુ. મેઘના પટેલ

૧૦, નરોત્તમનગર, અજરામર ચોક,
ચોકસીની વાડી પાસે, અડાજણ, સુરત.

૮૫૧૧૨૧૪૪૦૦

૯૯૭૪૬૬૪૪૦૦

શ્રી ભાવેશ રબારી

૧૯૨/૧૯૩, ઇન્દીરાનગર, હીરાબાગ,
વરાછા રોડ, સુરત.

૯૮૨૫૨૯૬૨૦૩

શ્રી પ્રશાંત પરમાર

૯, હેરીટેજ એન્કલવ, બાદશાહ વિલા ચાર રસ્તા અને હિન્દ સુપર માર્કેટ,
થલતેજ-શિલજ રોડ, થલતેજ,
અમદાવાદ-૫૯.

૯૮૨૫૨૯૭૦૨૧

શ્રી વિમલ ચુડાસમા

લામડા ચોક, ચોરવાડ,
તા. માળિયા-હાટીના, જી. જુનાગઢ.

૯૮૭૯૯૯૭૪૪૪

શ્રી પાલ આંબલીયા

મુ. પો. હંજડાપર, તા. જામખંભાલીયા,
જી. દેવભૂમિ દ્વારકા-૩૬૧૩૦૫.

૯૯૨૪૨૫૨૪૯૯

શ્રી વિજય બારિયા

પ્લોટ નં. ૧૯-૨૦, ભારતનગર,
જાદરા રોડ, ચામુંડા પણ સામે,
મહુવા, જી. ભાવનગર.

૯૮૨૫૨૩૬૮૨૪

શ્રી ભાવેશ કટારા

મંદિર ફળિયા, મુ. ચિત્રોડીયા, તા. ઝાલોદ, જી. દાહોદ

૯૭૨૬૫૩૩૭૭૭

૯૭૧૨૬૨૩૭૭૭

શ્રી વિનય તોમર

૭-૮, અંકુર સોસાયટી, પ્રકાશ સ્કુલ સામે,
કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૫.

૯૮૯૮૦૭૧૧૧૩

કુ. પલક વર્મા

૧/ઈ મીનાક્ષી, ત્રિવેણી એન્કલેવ,
ચિત્રનાગર કોમ્પ્લેક્ષ સામે, આણંદ વિદ્યાનગર રોડ જી. આણંદ- ૩૮૮૧૨૦

૭૬૦૦૯૯૫૫૫૫

શ્રી શહેજાદખાન પઠાણ

મીના મંજિલ, હેવન બેકરી પાસે,
શાહ-એ-આલમ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૮.

૯૩૨૮૭૮૪૬૭૭

શ્રી હરપાલસિંહ ચુડાસમા

ગામ ઝીંઝર, તા. ધંધુકા,
જી. અમદાવાદ.

૯૮૭૯૯૯૨૯૬૯

શ્રી ઋત્વિક જોશી

૮, સાઈ આશિષ સોસાયટી, મોતીનગર પાસે, કર્ણાવતી હોસ્પિટલ સામે,
હરણી વારસિયા રીંગ રોડ, વડોદરા-૦૬.

૯૮૭૯૧૧૪૭૦૭

શ્રી રાજેશ સોની

૧૩/બી, પુષ્પમાલા સોસાયટી,
પારસનગર બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઈસનપુર,
અમદાવાદ.

૭૦૯૬૦૦૬૦૦૦

શ્રી અનીલ પંડ્યા

ગામ પીંચોડ, તા. ઇડર,
જી. સાબરકાંઠા.

૯૮૯૮૮૮૫૫૮૫

શ્રી નિમેશ દેસાઈ

૨૦૫, સાગર એપાર્ટમેન્ટ, નુતન ગુજરાત સોસાયટી, સેંટ ઝેવિયર્સ સ્કુલ પાછળ,
મેમનગર, અમદાવાદ.

૯૮૨૫૦૧૧૮૨૧

શ્રી રાજેશ એમ. ઝાલા

૭૭૬- નવા ગોગજીપુરા, છીપીઅલ-૪,
છીપીઅલ-૩૮૭૬૩૬, તા. કઠલાલ,
જી. ખેડા.

૯૭૩૭૫૨૪૮૫૪

કુ. શ્વેતા બ્રહ્મભટ્ટ

૨,૩- તપોવન ફ્લેટ, પ્રકાશનગર સોસાયટી, રાધાવલ્લભ કોલોની,
જવાહર ચોક, મણીનગર, અમદાવાદ.

૯૭૨૨૨૨૨૭૦૬

ડૉ. ઈરફાન રાઠોડ

નાના વાંટા, ભાઈબબલસિંહ ગલી,
મુ.પો. આંકલાવ, તા. આંકલાવ,
જી. આણંદ-૩૮૮૫૧૦.

૯૮૭૭૪૮૮૭૭૭

ડૉ. યોગેશ પગી

ગામડી વેરો ફળિયા, મુ.પો. શિયાળ,
તા. સંતરામપુર, જી. મહીસાગર.

૮૨૩૮૧૨૯૦૦૪

શ્રી મકસુદ બેગ મિર્જા

૪૨/બી, પદ્માવતી સોસાયટી-૧,
લીંબાયત, ઉધના, સુરત.

૯૮૨૫૦૭૯૪૪૯