એ.આઈ.સી.સી. સેક્રેટરી

એ.આઈ.સી.સી. સેક્રેટરી

શ્રી હિમાંશુ વ્યાસ

૮૦૪, મણીપ્રભુ એપાર્ટમેન્ટ,
દર્પણ છ રસ્તા પાસે, નવરંગપુરા,
અમદાવાદ-૯.

૯૯૭૪૯૯૮૮૪૪

શ્રીમતિ સોનલબેન પટેલ

૧૦૨, સ્નેહલ શીલ્પ, પ્લોટ નં. ૬૬,
સ્વસ્તીક સોસાયટી, નવરંગપુરા,
અમદાવાદ-૦૭.

૯૮૨૫૦૫૦૨૬૫

શ્રી અલ્પેશ ઠાકોર

૯૮૨૫૦૭૮૧૭૨

khodajicongress@gmail.com