એ.આઈ.સી.સી. જનરલ સેક્રેટરી

શ્રી દીપકભાઈ બાબરીઆ

Address

૩, સમસ્ત બ્રહ્મક્ષત્રિય સોસાયટી, શાંતીવન, નારાયણનગર રોડ, અમદાવાદ-૦૭.

૨૬૬૪૧૭૨૫, ૨૬૬૪૧૭૬૦

૯૮૯૮૫૭૦૬૮૫