એ.આઈ.સી.સી પ્રતિનિધિશ્રીઓ

એ.આઈ.સી.સી પ્રતિનિધિશ્રીઓ

શ્રી અહમદભાઈ પટેલ- રાજ્યસભા સાંસદ

૨૩, મધર ટેરેસા ક્રેસેન્ટ, ન્યુ દિલ્હી – ૧૧૦૦૧૧.

૦૧૧-૨૩૦૧૪૬૬૯

શ્રી ભરતસિંહ સોલંકી

ઈશ્વર કૃપા સોસાયટી, પામોલ રોડ,
સુર્ય મંદિર સામે, બોરસદ-૩૮૮૫૪૦.
જી. આણંદ.

૯૮૨૫૦૪૩૧૧૩

શ્રી પરેશભાઈ ધાનાણી – ધારાસભ્ય

નેતાશ્રી, ગુજરાત વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષ
ગજેરાપરા, પટેલવાડી સામે
અમરેલી.

૯૪૨૬૯૩૮૦૦૭

શ્રી મધુસુદનભાઈ મિસ્ત્રી - રાજ્યસભા સાંસદ

પ્લોટ નં. ૮૧૪, સેક્ટર-૮,
ગાંધીનગર.

૯૮૨૪૦૪૮૦૨૬

શ્રી દિપક બાબરીયા

૩, સમસ્ત બ્રહ્મક્ષત્રિય સોસાયટી,
શાંતિવન-નારાયણનગર રોડ,
અમદાવાદ-૭.

૯૮૯૮૫૭૦૬૮૫

શ્રી ખુરશીદભાઈ સૈયદ

“શકીલ” ગાયકવાડ હવેલી,
રાયખડ, અમદાવાદ.

૯૪૨૬૦૦૯૫૨૩

શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડીયા

૫/બી, સ્ટર્લીંગ પાર્ક સોસાયટી,
સ્ટર્લીંગ હોસ્પીટલની પાછળ, ગુરુકુળ રોડ,
મેમનગર, અમદાવાદ.

૯૮૨૫૦૧૨૭૫૫

શ્રી સિધ્ધાર્થભાઈ પટેલ

“રેવારણ્ય” બંગલો, શ્રેયસ ટેકરા પાસે,
આંબાવાડી, અમદાવાદ.

૯૮૨૫૦૦૫૭૫૬

૦૭૯-૨૬૬૨૧૯૬૬

૨૬૪૪૬૬૫૦

શ્રી શક્તિસિંહ ગોહિલ

૨૦૨, રાજવી ટાવર, રાજવંશ બિલ્ડીંગ,
જજીસ બંગલો પાસે, બોડકદેવ,
અમદાવાદ.

૯૮૨૪૦૦૦૮૫૨

શ્રી નરેશભાઈ રાવલ

૫/બી, સુહાષ સોસાયટી,
દિનેશ હોલ પાસે, આશ્રમ રોડ,
અમદાવાદ.

૯૮૨૫૦૩૩૦૩૦

શ્રી મોહનસિંહ સી. રાઠવા – ધારાસભ્ય

હાઈસ્કુલ સામે, મુ.તા.પાવી જેતપુર,
જી.છોટાઉદેપુર.

૯૮૨૫૧૨૯૭૦૦

ડૉ. તુષારભાઈ ચૌધરી

સરીતાનગર સોસાયટી,
સુરત – દુલીયા ને.હા. નં. ૬, વ્યારા,
જી. તાપી.

૯૮૨૫૧૪૦૩૫૮

ડૉ. કરસનદાસ સોનેરી

૮૨૧, રાજતીલક પ્લોટ,
ભુવનેશ્વર મંદિર સામે, સેક્ટર-6/સી, ગાંધીનગર.

૯૪૨૬૬૨૧૦૦૮

શ્રી નારણભાઈ જે. રાઠવા - રાજ્યસભા સાંસદ

“નારણકુંજ”, પેલેસ રોડ,
છોટા ઉદેપુર, જી. છોટા ઉદેપુર.

૯૪૨૯૮૩૨૩૬૦

શ્રી શૈલેષભાઈ પરમાર- ધારાસભ્ય

૨૨, વીર અર્જુન સોસાયટી, વિજયનગર રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે,
નવા વાડજ, અમદાવાદ.

૯૮૨૫૦૨૯૯૯૨

શ્રી કિશનભાઈ પટેલ

વી.એચ. પટેલ, બી.એડ કોલેજ કમ્પાઉન્ડ,
આસુરા ઝાંપા, ધરમપુર,
જી. વલસાડ.

૯૮૨૫૧૧૭૯૮૫

શ્રી જગદીશભાઈ ઠાકોર

૧, ગંગાભવન, પહેલો માળ,
યુનિયન બેંક સામે, નરોડા,
અમદાવાદ.

૯૮૨૫૨૪૫૩૩૦

૯૪૨૮૮૨૭૯૦૦

શ્રી સાગરભાઈ કે. રાયકા

૨૩૮, લાઈન નં. ૧૨, સત્યાગ્રહ છાવણી,
સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ.

૯૮૯૮૨૨૩૦૩૦

૦૭૯-૨૬૮૬૦૫૫૫

શ્રી નવીનચંદ્ર રવાણી

“કુસુમવિલા” સર્વે નં. ૬૪૫, પ્લોટ નં. ૩, કર્ણાવતી કલબ થી મેહમદપુર ગામ રોડ, એમ.બી. ફાર્મ પાછળ, એસ.જી. હાઈવે, અમદાવાદ-૫૮.

૯૮૭૯૬૧૧૭૮૮

શ્રી વિક્રમ માડમ – ધારાસભ્ય

મુ. નવાગામ (ઘેડ),
જી. જામનગર.

૯૪૨૬૭૧૨૩૪૫

શ્રી સોમાભાઈ જી. પટેલ- ધારાસભ્ય

૧૬, રતનદીપ સોસાયટી,
મોર્ડન કલાસીસ પાછળ,
૮૦ ફૂટ રોડ, સુરેન્દ્રનગર.

૯૮૨૫૦૩૯૦૩૯

શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર- ધારાસભ્ય

હરીદ્વાર, માણેકપરા,
જી. અમરેલી.

૯૪૨૬૨૧૯૭૯૯

શ્રી રાજુભાઈ પરમાર

બી-૨૦૩, પુષ્પરાજ એપાર્ટમેન્ટ,
શ્રધ્ધા પેટ્રોલપંપ પાસે,
બોડકદેવ, અમદાવાદ-૧૫.

૯૮૨૪૦૦૯૯૯૯

શ્રી કદીરભાઈ પીરઝાદા

૯મે માળ, જલપરી એપાર્ટમેન્ટ,
અંબિકા નિકેતન મંદિર પાછળ,
અઢવા લાઈન, સુરત – ૩૯૫૦૦૭.

૯૮૨૫૧૪૦૩૬૫

શ્રી મૌલિનભાઈ વૈષ્ણવ

અરવિંદ બાગ, હોટલ પ્લાઝોની પાસે,
સ્કાય માર્ગ ટાવર પાછળ,
સમા સાવલી રોડ, વડોદરા.

૯૮૨૪૦૩૩૩૮૦

૯૮૨૫૦૩૩૩૮૦

શ્રી ઈન્દ્રવિજયસિંહ ગોહિલ

બી-૩/૪૦૧, વિશ્વાષ ફલેટ,
ગુલાબ ટાવર સામે, સોલા રોડ,
સોલા, અમદાવાદ.

૯૮૨૫૬૧૩૦૬૬

શ્રી ગૌરવભાઈ પંડ્યા

૧૦૨, “આશીયાના”,
સર્કીટ હાઉસની બાજુમાં,
તિથલ રોડ, વલસાડ.

૯૪૨૬૧૧૧૧૧૦

૯૮૨૪૧૦૧૨૨૫

શ્રી હિંમતસિંહ પટેલ- ધારાસભ્ય

સુરજ ભવન,
શ્રીજી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સોસાયટી,
નવનીત પ્રકાશન સામે, સુખરામનગર, અમદાવાદ-૨૧.

૯૮૨૫૦૧૨૦૩૪

શ્રી ગુણવંતભાઈ મકવાણા

૧૦, માધવબાગ સોસાયટી,
ભુલાભાઈ પાર્ક, પોલિસ ચોકી સામે, બહેરામપુરા, અમદાવાદ-૨૨.

૯૯૨૫૦૯૯૯૯૯

શ્રી પુંજાભાઈ વંશ – ધારાસભ્ય

મુ.દુધાળા, તા.ઉના,
જી.જુનાગઢ.

૯૯૭૯૮૯૮૯૩૭

શ્રી અશ્વિનભાઈ કોટવાલ – ધારાસભ્ય

૯૮/આદર્શ બંગલો, મોતીપુરા,
પોલીટેકનીક કોલેજ પાસે,
હિંમતનગર, જી. સાબરકાંઠા.

૯૪૨૬૩૬૪૨૭૦

શ્રી અમિતકુમાર એ.ચાવડા – ધારાસભ્ય

કેશવનગર-૧૦,
મુ.પો.તા.અંકલાવ, જી.આણંદ.

૯૮૭૯૫૫૩૧૮૭

શ્રી લાખાભાઈ ભરવાડ- ધારાસભ્ય

૨/૬, શિવમ કોમ્લેક્ષ, સાયન્સ સીટી રોડ,
હેતાર્થ પાર્ટી પ્લોટ સામે, સોલા,
અમદાવાદ – ૬૦.

૯૮૨૫૦૩૩૧૭૮

શ્રી અલ્પેશ ઠાકોર- ધારાસભ્ય

૧૨, શંકરનગર સોસાયટી,
રાધાશ્વામી રોડ, મગનપુરા,
રાણીપ, અમદાવાદ.

૯૮૨૫૦૭૮૧૭૨

શ્રી જીતુભાઈ એચ.ચૌધરી – ધારાસભ્ય

નિશાળ ફળિયું, કાકડકોપર,
તા.કપરાડા, જી.વલસાડ.

૯૮૨૫૧૧૨૦૪૬

શ્રી નીશિત વ્યાસ

“મિનાક્ષી”, ૩૮૧, સેક્ટર-૧૬,
ગાંધીનગર.

૯૮૨૪૦૩૧૯૯૯

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ પટેલ

૧૫, પરમહંસ સોસાયટી,
બામરોલી રોડ, ગોધરા,
જી. પંચમહાલ.

૯૪૨૬૦૦૩૨૩૨

શ્રી ગોવાભાઈ રબારી

‘માતૃછાયા’ સુખબાગ રોડ,
પાલનપુર, જી. બનાસકાંઠા.

૯૯૨૫૭૫૫૪૫૫

શ્રી મોહમદ જાવેદ પીરઝાદા– ધારાસભ્ય

મુ.પીપલીયારાજ,
તા.વાંકાનેર, જી. મોરબી.

૯૮૨૫૦૯૨૬૪૭

શ્રી બલદેવજી સી. ઠાકોર – ધારાસભ્ય

પ્લોટ નં.૯૦૮, એમએલએ પ્લોટ,
જી-૩ સર્કલ પાસે, સેક્ટર-૬/સી, ગાંધીનગર.

૯૪૨૬૦૧૮૧૧૨

શ્રી નૌશાદ સોલંકી- ધારાસભ્ય

બ્લોક નં. ૧, પ્રોફેસર સોસાયટી,
જે.એન.વી. હાઈસ્કુલ રોડ,
સુરેન્દ્રનગર.

૯૮૨૫૨૨૪૨૪૦

શ્રી મહેન્દ્રસિંહ સુરતીયા

૯, ઠાકોરબાગ સોસાયટી,
કાપડીયા હેલ્થ કલબ પાસે,
ન્યુ સીવીલ રોડ, સુરત.

૯૨૨૭૯૦૮૩૩૬

૯૪૨૬૬૬૮૩૩૬

શ્રી કુલદીપ શર્મા

૪૫૮/૨, સેક્ટર-૧/બી,
ગાયત્રી મંદિર પાસે,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭.

૯૮૨૫૦૮૦૮૦૦

શ્રી બાલુભાઈ પટેલ

૩૮૦, સરસ્વતિનગર,
આઝાદ સોસાયટી સામે, આંબાવાડી,
અમદાવાદ-૧૫.

૯૯૨૫૫૮૪૦૭૪

શ્રી મનહર નાગજીભાઈ પટેલ

સમજુબા ભવન, મુ.પાટણા (ભાલ),
તા.વલ્લભીપુર, જી.ભાવનગર.

૯૯૯૮૧૬૯૫૯૬

શ્રી લાલજીભાઈ દેસાઈ

બી/૧૦, સિધ્ધી દર્શન, સીમા હોલ સામે,
આનંદનગર રોડ, અમદાવાદ-૧૫.

૯૪૦૯૪૨૪૩૪૪

૯૭૨૭૫૮૯૩૪૪

ડૉ.વિજય દવે

૧૨, પુષ્પદેવ સોસાયટી,
રેડીયો મીરચી ટાવર પાસે, સેટેલાઈટ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫.

૯૪૨૬૧૭૭૯૮૩

ડૉ. હિમાંશુ પટેલ

પંચાયત ઓફિસ સામે, અડાલજ,
ગાંધીનગર.

૯૮૨૫૦૨૭૭૨૧

શ્રી મહેન્દ્રભાઈ બારૈયા

૫૬, ગજાનંદ સોસાયટી,
એપ્રોચ રોડ, તા. પ્રાંતિજ,
જી. સાબરકાંઠા.

૯૮૭૯૫૩૩૪૯૪

શ્રી રઘુભાઈ મેરજભાઈ દેસાઈ

૧, સરસ્વતીનગર, મીનાનગર રોડ,
પાવાપુરી, ઘાટલોડીયા,
અમદાવાદ.

૯૮૨૫૦૩૪૩૨૦

શ્રી હિમાંશુ વ્યાસ

૮૦૪, મણીપ્રભુ એપાર્ટમેન્ટ,
દર્પણ છ રસ્તા પાસે, નવરંગપુરા,
અમદાવાદ-૯.

૯૯૭૪૯૯૮૮૪૪

શ્રી ઘનશ્યામભાઈ ગઢવી

૩૭, વ્રજધામ બંગલો,
શાંતિ એશીયાટીક સ્કુલ પાસે,
સરદાર પટેલ રીંગ રોડ, સેલા, અમદાવાદ-૫૮.

૯૯૨૫૨૨૨૨૦૯

ડૉ. મનિષ એમ. દોશી

૨૦૪, સ્કાય એવન્યુ એપાર્ટમેન્ટ,
કાર્નિવલ રેસ્ટોરન્ટ પાસે,
જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ,
અમદાવાદ.

૯૪૨૬૦૦૧૫૯૯

શ્રી રોહનભાઈ ગુપ્તા

સી-૪૦૧, શીલાલેખ ફલેટ,
શાહિબાગ અન્ડર બ્રીજ પાસે,
શાહિબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪.

૯૩૨૭૦૫૮૮૨૩

ડૉ. પ્રભાબેન તાવીયાડ (પૂર્વ સંસદસભ્ય)

મીથન હોસ્પિટલ કમ્પાઉન્ડમાં,
ઝાલોદ રોડ, ચર્ચની સામે,
દાહોદ.

૯૪૨૬૦૦૪૭૦૨

૯૪૨૬૦૦૪૭૦૩

શ્રી અલકાબેન ક્ષત્રિય

૨૭/૨, શીવ સોસાયટી,
બી.કે. સિનેમા પાસે, મહેસાણા.

૯૪૨૬૧૭૬૭૨૫

શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાકોર-ધારાસભ્ય

ઠાકોરવાસ, મુ.પો. અબાસણા,
તા. ભાભર, જી. બનાસકાંઠા.

૯૪૨૬૫૯૫૩૯૮

શ્રીમતી. કામીનીબેન બી. રાઠોડ

૧૨, સિદ્ધાર્થ સોસાયટી,
મુ.પો.તા. દેહગામ, જી. ગાંધીનગર.

૯૯૭૪૯૫૩૫૮૦

શ્રીમતિ ચંદ્રિકાબેન ચુડાસમા

સેક્રેટરીએટ રોડ, મરીયમ સ્કુલ પાસે,
મુ. માંગરોળ, જી. જુનાગઢ.

૯૮૨૪૩૬૬૦૩૩

શ્રીમતિ સોનલબેન પટેલ

૧૦૨, સ્નેહલ શીલ્પ, પ્લોટ નં. ૬૬,
સ્વસ્તીક સોસાયટી, નવરંગપુરા,
અમદાવાદ-૦૭.

૯૮૨૫૦૫૦૨૬૫

શ્રીમતિ જશોદાબેન પરમાર

૫, કૃષ્ણપાર્ક સોસાયટી,
ત્રિભોવનપાર્ક સામે, ઈસ્કોર મંદિર રોડ, વાસણા, વડોદરા-૧૫.

૯૪૨૬૩૬૯૭૧૩

કુ. કેશ્મીરાબેન મુંશી

મુ. ડુંગરી, તા. માંગરોળ,
વાયા કીમ, જી. સુરત.

૯૭૨૬૭૦૬૮૫૩

શ્રી અમીબેન યાજ્ઞિક -સંસદસભ્યશ્રી

૬, એ.ડી.સી. સોસાયટી,
સહજાનંદ કોલેજ પાછળ,
આંબાવાડી, અમદાવાદ-૧૫.

૯૮૨૫૧૦૭૭૨૭

ડૉ. શહનાઝ બાબી

મુ.પો.તા. જેતપુર,
જિ. રાજકોટ-૩૬૦૩૭૦.

૯૮૨૪૦૭૬૦૯૦