મોદી-ભાજપ સરકારના મહિલા સશક્તિકરણ અને મહિલા સુરક્ષાના મોટા દાવાની પોલ ખોલતા શ્રી નિશિત વ્યાસ : 22-12-2018

મોદી સરકાર-ભાજપ સરકારના મહિલા સશક્તિકરણ અને મહિલા સુરક્ષાના મોટા મોટા દાવાની પોલ ખોલતા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ ના મહામંત્રી શ્રી નિશિત વ્યાસ

મોદી સરકાર-ભાજપ સરકારના મહિલા સશક્તિકરણ અને મહિલા સુરક્ષાના મોટા મોટા દાવાની પોલ ખોલતા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ ના મહામંત્રી શ્રી નિશિત વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે,

પ્રેસનોટ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Press Note