ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ – સોશીયલ મીડિયા ડીપાર્ટમેન્ટ – ઝોનલ ઇન્ચાર્જ, ઝોનલ કો-ઇન્ચાર્જની નિમણૂક : 04-07-2018

પ્રેસનોટ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Press Note