ગુજરાતના સ્થાપના દિન અને આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ દિવસે ગૌરવવંતા ગુજરાતીઓને અભિનંદન : 01-05-2018