૧૮,૦૦૦ ગામોમાં વીજળીકરણની દાવા કરતી ભાજપ સરકારની પોલ ખોલતો નીતિ આયોગનો અહેવાલ. : 15-07-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: