૧૫૯ નગરપાલિકાઓ પૈકી ૯૬ નગરપાલિકાઓમાં ગટર વ્ય૯વસ્થાાતંત્રની સુવિધા નથી. : 05-08-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: