હીરાસર ખાતે એરપોર્ટના ખાત મુહુર્ત માટે ૨૨૪૦ એકર જમીન સંપાદન અંગેનું જાહેરનામું એકપણ સત્તાધીસ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યું નથી : 08-10-2017

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: