સુરેન્દ્રનગરના ટેક્ષ ચૂકવતા નાગરિકો દ્વારા પાયાની સુવિધા માટે વારંવારની રજૂઆત છતાં ભ્રષ્ટ સરકારી તંત્ર કુંભકર્ણની નિદ્રામાં : 05-01-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: