સરદાર સ્મારક રાષ્ટ્રીય મ્યુઝીયમના ઐતિહાસિક સભાખંડમાં કોંગ્રેસ પક્ષની વિસ્તૃત કારોબારી : 21-01-2019