સરકારી કંપનીઓનું વીજ ઉત્પાદન ઘટાડીને ખાનગી કંપની પાસેથી ૭૦,૭૧૫ કરોડોની જંગી વીજખરીદી કરીને તગડી લૂંટ ચલાવી : 24-10-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: