સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના માળખાને તોડીને માત્રને માત્ર શિક્ષણનું ખાનગીકરણ-વ્યાપારીકરણ કરવાની ભાજપની નિતી. : 06-04-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: