સરકારના મંત્રીશ્રીઓએ ખાનગી હોસ્પિટલોમાં સારવાર લઈને રાજ્યમાં આરોગ્ય સેવાની સ્થિતિ શું છે તે સામે પ્રશ્નાર્થ ઉભો કર્યો છે. : 01-12-2018

Tags: