સત્તામાં આવતાની સાથે જ ભાજપે કપટ નિતી દાખવીને ખેડૂત વિરોધી – જનવિરોધી પગલાંઓની કરી પુનઃ શરૂઆત : 25-12-2017

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: