શ્રી ભરતસિંહ સોલંકીએ પત્રકાર પરિષદમાં ગુજરાત વિધાનસભા ૨૦૧૭ ની મતગણતરી પૂર્ણ થયા બાદ : 18-12-2017

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: