શિસ્ત ભંગના પગલાં લઈ તાત્કાલિક અસરથી જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતના સભ્યોને ૬ વર્ષ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: