વિશ્વાસઘાત દિવસ – ચાર વર્ષમાં માત્ર વાતો – પત્રકાર પરિષદ : 26-05-2018