રાજ્યને આર્થિક, સામાજીક અસમાનતાની ઉંડી ખાઈમાં ધકેલી દેનાર ભાજપ સરકાર જવાબ આપે : ડૉ.મનીષ દોશી : 20-01-2019

Tags: