રાજય સરકારની કચેરીઓમાં ઓઉટસોર્સ પધ્ધતિથી રાખવામાં આવતા કર્મચારીઓના વેતન બાબતે મુખ્યમંત્રીશ્રીને પત્ર : 15-12-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Letter to CM-Gujarat

Tags: