મોરબીમાં નાની સિંચાઈ વિભાગના કામોમાં ભાજપના ભ્રષ્ટાચારને ઢાંકવા માટે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યની ધરપકડ : 29-10-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: