મુખ્યમંત્રી અને કૃષિમંત્રી ગુજરાતના ખેડુતોને ડ્રીપ અને સ્પ્રિંકલર ઇરિગેશનના સાધનો ઉપર સહાય આપવાની માનસિકતા ધરાવતા નથી. – મનહર પટેલ : 11-04-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: