મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજય રૂપાણીને મગફળી ખરીદીમાં મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર રોકવા શા માટે પગલાં ન લીધા તે ગુજરાતની જનતાને જણાવે : 01-08-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: