ભાજપ સરકાર ઉત્તર પ્રદેશમાં બટાકા પકવતા ખેડૂતોને એક ટને ૧૧૩ નો પોષણભાવ આપતી હોય તો ગુજરાતના ખેડૂતોને કેમ નહીં ? ડૉ. હિમાંશુ પટેલ : 23-01-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: