ભાજપ શાસનમાં નવેમ્બર-૨૦૧૫ પછી અકસ્માતે મૃત્યુ પામનાર ખેડૂતને રૂા.૧ લાખને બદલે રૂા.૪ લાખ નું વળતર આપવાની જાહેરાત : 20-09-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: