ભાજપે વર્ષો પહેલા ” અમદાવાદનું નામ કર્ણાવતી ” કરવાનો જનતાને આપેલો ચેક રિટર્ન થયો-જયરાજસિંહ પરમાર

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: