ભાજપનાં શાસનમાં વિકાસનાં નામે અંધારુંરાજ્યમાં ૯,૮૩,૮૧૩ ઘરોમાં વિજળી નથી, કેરોસીનનાં દિવાથી અજવાળું : 12-10-2017

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: