નવા વરાયેલા પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી અમિતભાઈ ચાવડા આગામી ૪થી એપ્રિલ, ૨૦૧૮ બપોરે ૪-૦૦ કલાકે, પ્રદેશ પદભાર સંભાળનાર છે : 03-04-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: