નવસર્જન ખેડૂત અધિકાર અભિયાન અંતર્ગત રાજ્યના ખેડૂતોના દેવા માફી, ખેડૂતોને ખેત પેદાશના ટેકાના ભાવ, સસ્તી વિજળી, સિંચાઈનું પાણી, : 19-09-2017

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: