ડૉ.મનીષ દોશી સંપાદિત “વિધાનસભાના ઊંબરેથી” પુસ્તકનું વિમોચન : 17-09-2018