ગુરૂપૂર્ણિમાએ સાચી ગુરૂવંદના કરી ભાજપ સરકાર તમામ ગુરૂને ઈત્તર પ્રવૃત્તિમાંથી મુક્તિની ગુરૂદક્ષિણા આપે

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: