ગુજરાત સરકારે સરકારી વીજ મથકો બંધ કરીને ખાનગી વીજ કંપનીઓ પાસેથી ઉંચા દરે વીજ ખરીદીમાં કરોડો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર. : 03-03-2019

Click Here to Download Press Note

Press Not

Tags: