ગુજરાત પક્ષાંતર ધારાની કલમ ૩(૧) મુજબ માણસા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ સહિત ૧૦ સભ્યોને ગેરલાયક : 11-01-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: